Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce sodíku s vodou s využitím síťky

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce
- Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- krystalizační miska
- kovová síťka (kovová síťka používaná k ochraně do oken proti létajícímu hmyzu, ve tvaru válce o průměru o 5 – 6 mm menším než má miska a vysoký jako miska)
- nůž
- pinzeta
- filtrační papír

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranný štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

sodík, voda, roztok fenolftaleinu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do krystalizační misky nalijeme asi do ¼ jejího objemu vodu, přidáme 3 – 4 kapky roztoku fenolftaleinu a vložíme do ní síťku, která při pokusu zabrání přichycení sodíku u stěny misky. Pinzetou vyjmeme sodík ze zásobní láhve, položíme na ho na filtrační papír a filtračním papírem osušíme. Nožem odkrojíme část o velikosti zrnka hrachu a přebytečný kov vrátíme zpět do zásobní láhve. Připravený kov opět osušíme filtračním papírem a pinzetou ho vložíme na hladinu vody ve středu síťky.

Chemikálie

Fenoftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Sodík

Na

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při bouřlivé reakci sodíku s vodou vzniká plynný vodík a zčervenání roztoku fenolftaleinu dokazuje vznik hydroxidu sodného. Průběh exotermické chemické reakce sodíku s vodou za vzniku vodíku a hydroxidu sodného vyjadřuje chemická rovnice:

2 Na(s) + 2 H2O(l) → H2(g) + 2 NaOH(aq)

Ověření správného provedení
(výsledku)

Dochází k prudké reakci, sodík se rychle pohybuje po hladině, uniká plyn a roztok fenolftaleinu se barví červeně.

Praktické souvislosti pokusu

Sodík je velice reaktivní a na vzduchu se rychle pokrývá vrstvou produktů reakce se složkami vzduchu (kyslík, vodní pára), a proto se uchovává pod ochrannou vrstvou petroleje nebo parafinového oleje. Kousek kovu použitého k pokusu je nutno řádně očistit a osušit. Zbytky petroleje na povrchu kovu urychlí hoření za vzniku čadivého plamene.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství sodíku. Sodík uchopovat kovovou pinzetou nebo kleštěmi. Přebytečný sodík je nutno ihned vrátit do zásobní láhve, v níž musí být dostatečné množství petroleje nebo parafínového oleje. Láhev ihned uzavřeme zábrusovou zátkou. Zamezit kontaktu sodíku s kůží a očima. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při práci s nožem je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pořezání. Čepel nože nesmí být příliš dlouhá a musí být dostatečně ostrá. Kousky kovového sodíku zásadně nepřipravujeme odtrhováním nebo sekáním pomocí sekáčku. Nůž i pinzeta musí být čisté a suché.

Likvidace odpadů

Po zreagování veškerého sodíku obsah reakční misky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá kovový sodík, který je na vzduchu samozápalný. Je nutné dodržovat zásadu, že pracujeme pouze s malým množstvím kovového sodíku a přebytečné množství ihned ukládáme do zásobní láhve naplněné petrolejem nebo parafínovým olejem. Neponecháváme kovový sodík dlouho ležet v misce na vzduchu. Při tomto pokusu vzniká plynný vodík, který je vysoce hořlavý a výbušný. Je nezbytné dbát na to, aby v bezprostřední blízkosti vzniku vodíku (min. 0,5 metru) nebyl používán otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě. Pro hašení hořícího sodíku nepoužívat vodu. Při reakci sodíku s vodou vzniká vysoce hořlavý vodík. Neponechávejte sodík dlouho na vzduchu – hrozí jeho samovznícení.