Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Výklad základních pojmů k problematice školních chemických pokusů​

Chemická látka nebo chemická směs, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí).

Podle § 44a, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

S ohledem na vysokou karcinogenitu některých látek, která se jednoznačně prokázala testy provedenými na zvířatech, byly zákonem č. 309/2006 Sb. práce s nimi přímo zakázány. Jejich používání (vyjma zákonem stanovených podmínek) již není možné a tyto látky musejí být nahrazeny látkami jinými, méně nebezpečnými. Konkrétně se jedná o 2-naftylamin a jeho soli, 4-aminobifenyl a jeho soli, benzidin a jeho soli, 4-nitrodifenyl a polychlorované bifenyly, s výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylů, a přípravky obsahující více než 0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů. Zákaz prací s těmito látkami neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci nepotřebných zásob, odpadů a zařízení, která obsahují tyto látky a přípravky, a práce při zneškodňování uvedených látek, pokud vznikají jako nežádoucí průvodní látka při zpracování jiné látky nebo přípravku. Vždy je ale nutné velmi pečlivě dodržet veškerá bezpečnostní opatření, aby byla expozice těmto látkám co možná nejmenší (nejlépe žádná).

Soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami anebo směsmi. Účelem bezpečnostního listu je poskytnout uživateli dané látky nezbytné údaje a doporučení pro nakládání touto látkou, aby bylo možné přijmout opatření nezbytná pro ochranu zdraví, bezpečnost na pracovišti a ochranu životního prostředí.

Samostatný stavebně vymezený prostor nacházející se v objektu školy, školského zařízení nebo vysoké školy, sloužící k praktickému vyučování žáků, k přípravě mladistvých žáků a studentů na povolání, posluchačů vysokých škol nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Samostatný stavebně vymezený prostor nebo skupina prostorů v požárním úseku sloužící k operativnímu doplňování zásob chemických látek a chemických směsí určených k přímému použití a jejich dočasnému skladování, případně označování manipulačních jednotek (obalů). Příruční sklad není trvalým pracovištěm a neprobíhají zde žádné technologické procesy s chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Veškeré činnosti s chemickými látkami a chemickými směsmi, prováděné stanoveným způsobem v laboratorních podmínkách.

Fyzická osoba, která je na základě dosaženého odborného vzdělání nebo na základě vykonání zkoušky podle platné právní úpravy oprávněna k samostatnému nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi s nebezpečností akutní toxicita kategorie 1 nebo 2. Za osoby odborně způsobilé na základě dosaženého odborného vzdělání se považují absolventi vysokých škol, kteří získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví, anebo získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, anebo získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, anebo získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, anebo získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru. Za osoby odborně způsobilé na základě vykonané zkoušky se považují osoby, které před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví úspěšně složily zkoušku odborné způsobilosti, a jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. Mezi úkoly odborně způsobilé osoby patří zejména zabezpečit řádné nakládání s vysoce toxickými látkami v laboratoři nebo školní laboratoři, zpracovat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi a provádět pravidelná školení laboratorního personálu a dalších fyzických osob oprávněných k nakládání s vysoce toxickými látkami zahrnující seznámení s pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postupy pro řešení nehod a ověřovat plnění podmínek pro bezpečnou práci v laboratoři nebo školní laboratoři stanovených platnými právními předpisy.

Fyzická osoba starší 18 let určená statutárním orgánem provozovatele laboratoře nebo školní laboratoře k zajištění bezpečného provozu laboratoře nebo školní laboratoře v souladu s platným provozním řádem; odpovědná osoba má potřebné znalosti a praktické zkušenosti pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Úkolem odpovědné osoby je zejména sledovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví v laboratoři nebo školní laboratoři s cílem předcházet rizikům a odhalovat závady bránící jejímu bezpečnému provozu, neprodleně oznamovat provozovateli laboratoře zjištěné nedostatky a aktivně spolupracovat na jejich odstraňování. Znalosti a praktické zkušenosti odpovědné osoby jsou podloženy zejména odpovídajícím vzděláním a praxí, například v některém z oborů uváděných v § 44b, odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb., případně je tato osoba proškolena osobou odborně způsobilou podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., a to v rozsahu potřebném pro kvalifikované provádění stanovených úkolů.

Dokument stanovující soubor pravidel a činností nezbytných pro provozování laboratoře nebo školní laboratoře. Jedná se zejména o režimová opatření, požadované osobní ochranné pracovní prostředky nebo pracovní oděv pracovníků (žáků, studentů), vybavení laboratoře nebo školní laboratoře, pokyny pro bezpečnou práci, vymezení zakázaných činností a seznam opatření pro řešení možných mimořádných provozních událostí.

Dokument pro uplatňování požadavků na prevenci rizik pro konkrétní pracovní činnost, profesi nebo povolání. Vzorová karta je uvedena v příloze C normy ČSN 018003

Ochranné prostředky, jejichž účelem je ochrana zdraví uživatele před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Jedná se zejména o prostředky k ochraně hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, pokožky, nohou dále prostředky k ochraně před uklouznutím, k zamezení utonutí, k ochraně proti pádům z výšky, ochranné oděvy a plovací pomůcky. Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků stanoví nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Podle tohoto předpisu osobní ochranný pracovní prostředek musí:

 • být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
 • odpovídat podmínkám na pracovišti,
 • být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.

Osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům bezplatně a v druzích odpovídajících reálným potřebám ochrany zdraví, resp. dle vyhodnocení rizik dané práce (viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.).

Při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky v rozsahu uvedeném v oddílu 8 bezpečnostní listu dané chemické látky/směsi. Obvykle se jedná o tyto ochranné prostředky:

 • ochranné brýle
 • ochranné obličejové štíty
 • filtrační polomasky (respirátory)
 • masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí
 • rukavice latexové (tloušťka vrstvy 0,6 mm)
 • rukavice polychloropren (tloušťka vrstvy 0,65 mm)
 • rukavice z nitrilové pryže (tloušťka vrstvy 0,11 mm)
 • rukavice z butylové pryže (tloušťka vrstvy 0,7 mm)
 • rukavice z butylkaučuku s vnější vrstvou Viton® (tloušťka vrstvy 0,7 mm)
 • rukavice proti chladu
 • pracovní obuv chránící před chemickými látkami
 • ochranný oděv (plášt/zástěra na ochranu před chemickými látkami) – běžný
 • ochranný oděv (plášt/zástěra na ochranu před chemickými látkami) – antistatický, odolný proti teplu
 • ochranný oděv (plášt/zástěra na ochranu před chemickými látkami) – kyselinovzdorný

 

Osobním ochranným pracovním prostředkem není:

 • běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
 • výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného právního předpisu,
 • speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech,
 • výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
 • sportovní výstroj a vybavení,
 • prostředek určený pro sebeobranu,
 • prostředek pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

Za bezpečný postup lze považovat takový způsob nakládání s chemickými látkami nebo chemickými směsmi, při jehož dodržení není důvodné předpokládat vznik nežádoucích účinků na život a zdraví osob, které podle tohoto postupu s chemickou látkou nebo chemickou směsí nakládají, ani osob, které by mohly být možnými důsledky prováděných činností bezprostředně ohroženy. Za didakticky ověřený postup pro provedení školního chemického experimentu lze považovat takovou činnost, která umožňuje osobě provádějící tuto činnost nebo osobě přihlížející získat nebo prohloubit požadované znalosti (vědomosti, dovednosti a postoje), a případně i zkušenosti, a to v souladu s výukovým cílem vycházejícím z tématu, k němuž se daný experiment vztahuje.

Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Provádění stanovené kontrolní činnosti, která je založená na pravidelném osobním kontaktu s osobou, nad kterou se dohled provádí. Jedná se obvykle o činnost občasného (pravidelného) charakteru prováděnou s cílem přesvědčit se, že vše probíhá, tak jak by mělo. Z hlediska bezpečnosti práce tak dohled zahrnuje průběžné zjišťování toho, zda jsou dodržovány bezpečnostní předpisy, příkazy a zákazy.

Bedlivé pozorování a sledování někoho/něčeho svěřeného do něčí péče, ochrany či pod jeho odpovědnost. V praxi tak dozor představuje soustavnou a trvalou zrakovou kontrolu spočívající v pozorování faktického stavu a jeho porovnání se stavem ideálním. Toto pozorování se uskutečňuje s cílem zajistit dodržování stanovených předpisů, společenských norem, standardů či ujednání. Kromě prosté observace tak dozor zahrnuje také intervenční činnost, protože úkolem dozorující osoby je usměrňovat dozorovanou osobu nebo činnost, tak, aby bylo dosaženo onoho ideálního stavu. Naopak situace, kdy je někdo ponechán bez dozoru, znamená, že dozorovaná osoba byla opuštěna a ponechána o samotě.

Osoba, která plní povinnou školní docházku. Ta podle školského zákona č. 561/2004 Sb. standardně trvá devět školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Žákem základní školy tedy může být pouze osoba ve věku 6 až 17 let. Pojem „žák“ se používá také pro označení osoby studující střední školu (viz § 53 školského zákona).