Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vzorové dokumenty

Norma ČSN 01 8003 stanoví, že každá laboratoř (resp. školní laboratoř) musí být vybavena provozním řádem. Jedná se o dokument stanovující soubor pravidel a činností nezbytných pro provozování laboratoře nebo školní laboratoře. Jedná se zejména o režimová opatření, požadované osobní ochranné pracovní prostředky nebo pracovní oděv pracovníků (resp. žáků, studentů), vybavení laboratoře nebo školní laboratoře, pokyny pro bezpečnou práci, vymezení zakázaných činností a seznam opatření pro řešení možných mimořádných provozních událostí.

Všechny osoby, které budou provádět laboratorní práce nebo údržbu a čištění používaných zařízení, musí být před zahájením výkonu práce v laboratoři řádně seznámeny s možnými riziky a s opatřeními přijatými k předcházení úrazům, provozním nehodám a ohrožení zdraví. Pro vyhodnocení rizik na daném konkrétním pracovišti (laboratoři) lze použít například metodu Karta BOZP.

Níže naleznete vzory provozního řádu a karty BOZP, které si můžete stáhnout a použít. Pamatujte ale, že po jejich vyplnění je musí ještě schválit a podepsat statutární orgán školy, tj. ředitel. V opačném případě nebude provozní řád (resp. vyhodnocení rizik) platný.

Dokumenty ke stažení