Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

O projektu Bedox

Tato webová stránka prezentuje výsledky výzkumného projektu TL02000226 “Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách“ (projekt BEDOX), který byl realizován v letech 2019 až 2022. Projekt řešilo konsorcium tří výzkumných organizací: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI ČVUT), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví (ZÚBOZ).

Projekt se zaměřoval na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při experimentální činnosti ve výuce chemie na základních a středních školách. Jeho cílem bylo provedení zevrubné evaluace vybraných školních chemických pokusů a jejich prověření z hlediska kombinace bezpečnostních a didaktických parametrů. Řešení tak nutně reflektovalo nejen požadavky na edukační rovinu vybraných školních chemických pokusů, ale také na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jejich realizátorů (tj. učitelů i žáků) i osob přihlížejících.

Řešitelé projektu

 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – odpovědný řešitel projektu a odborný garant pro oblast toxikologie (FBMI ČVUT)
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – odborný garant pro oblast didaktika chemie (PedF UK)
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. – odborný garant pro demonstraci pokusů (PedF UK)
 • doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. – odborný garant pro oblast bezpečnost práce (ZÚBOZ)
 • Ing. David Jirsa (FBMI ČVUT)
 • Ing. Zuzana Fílová (FBMI ČVUT)
 • Mgr. Iveta Horáčková (FBMI ČVUT)
 • Ing. Michaela Melicharová (FBMI ČVUT)
 • doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (PedF UK)
 • RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (PedF UK)
 • Ing. Jakub Marek, MSc. (ZÚBOZ)
 • RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, MSc. (ZÚBOZ)
 • Bc. Jakub Hrnčiřík (Smart-Pro Video Production)

Fotografie z natáčení

Tento projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.