Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Právní předpisy​

 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení č. 1907/2006 (tzv. Nařízení CLP).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 61/2018 Sb. , o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
 • ČSN EN 16736 Hodnocení zdravotních rizik chemických látek – Požadavky na poskytování školení.
 • ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny.
 • ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla
 • ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla.
 • ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu skladování a manipulaci.
 • ČSN ISO 17 398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostního značení.
 • ČSN EN 15 780 Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení.
 • ČSN EN 482+A1 Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek.
 • ČSN EN 1089-2 Lahve na přepravu plynů. Označení lahví (kromě lahví na LPG). Část 2: Informační nálepky.
 • ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů. Označování lahví (kromě lahví na LPG). Část 3: Barevné značení.
 • ČSN EN 13792 Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích.
 • ČSN ISO 3864 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008.

Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí (klasifikace) a způsobu poskytování informací (označování) a dále o balení látek a směsí. Nebezpečné vlastnosti látek a směsí se stanovují před uvedením na trh. Klasifikace musí být v souladu se stanovenými nebezpečnými vlastnostmi. V případě, že látka nebo směs má nebezpečné vlastnosti, je adekvátně označena. Označení pak upozorňuje osoby manipulující s nebezpečnou látkou nebo směsí na nebezpečí spojená s používáním dané látky nebo směsi.

Cílem nařízení CLP je stanovit vlastnosti, na základě kterých by měly být látky a směsi klasifikovány jako nebezpečné, aby mohla být nebezpečnost látek a směsí patřičným způsobem zjišťována a uváděna. Mezi takové vlastnosti patří fyzikální nebezpečnost a nebezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí, včetně nebezpečnosti pro ozonovou vrstvu.

S příchodem nařízení CLP přicházejí nejen nové výstražné symboly nebezpečnosti, ale také tyto další konkrétní změny:

 • pojem „přípravek“ byl nahrazen pojmem „směs“;
 • v angličtině slovo „dangerous“ bylo nahrazeno slovem „hazardous“;
 • „symboly“ byly nahrazeny „výstražnými symboly“ (příloha V. nařízení CLP);
 • zaveden pojem „signální slovo“, označuje úroveň závažnosti nebezpečnosti, dvě úrovně nebezpečí: „nebezpečí̋ (signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti) a „varování“ (signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti); tento pojem nahradil pojem „označení nebezpečnosti“;
 • věty označující riziko („R-věty“) byly nahrazeny standartními větami o nebezpečnosti („H-věty“), věty přiřazené dané třídě a kategorii nebezpečnosti popisující povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti (příloha III nařízení CLP);
 • „standardní pokyny pro bezpečné zacházení“ (S-věty) byly nahrazeny „pokyny pro bezpečné zacházení“ (P-věty); jde o věty popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování (příloha IV nařízení CLP);
 • zaveden pojem „třída nebezpečnosti̋ a „kategorie nebezpečnosti“.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie (Nařízení REACH a Nařízení CLP) a upravuje:

 • práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při:
 • výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
 • klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky,
 • správnou laboratorní praxi,
 • působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

Oproti předchozímu zákonu č. 356/2003 Sb. stávající chemický zákon již neupravuje:

 • klasifikaci látek a přípravků podle jejich nebezpečných vlastností,
 • hodnocení nebezpečnosti látek a přípravků,
 • balení a označování látek a přípravků,
 • požadavky na uvádění stanovených nebezpečných látek a nebezpečných přípravků na trh,
 • požadavky na bezpečnostní list.

Uvedené náležitosti řeší Nařízení CLP.

Tento zákon je klíčovým předpisem týkajícím se ochrany zdraví zaměstnanců nebo i ostatních osob nacházejících se na pracovištích zaměstnavatele před účinky chemických látek a chemických směsí. V tomto směru je nutné zmínit některé jeho části.

V § 40 se hovoří o evidenci rizikových prací. Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je v tomto směru povinen:

 • u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci
 • o jménu, příjmení a rodném čísle,
 • o počtu směn odpracovaných při rizikové práci, s výjimkou rizika infekčního onemocnění,
 • o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, o zvláštních očkováních souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo o imunitě (odolnosti) k nákaze,
 • údajů o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů pracovních podmínek a druhu a typu biologického činitele, s výjimkou údajů o zdravotním stavu zaměstnanců,
 • ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice, a 40 let od ukončení expozice, jde-li o práce:
 • s chemickými karcinogeny nebo mutageny stanovenými zvláštním právním předpisem,
 • s azbestem,
 • v riziku fibrogenního prachu, a
 • s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, onemocnění, která mají velmi dlouhou inkubační dobu nebo způsobují onemocnění, která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít závažné následky,
 • oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních podmínek.

V § 44a jsou stanoveny podmínky pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Základní povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je, že každý se musí řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích.

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické“) jiným osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi.

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické, látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické“), nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, jakož i chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé“).

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických směsí. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemickou směs odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno a příjmení osoby (název nebo firmu), které byly vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a na vedení evidence chemických látek a chemických směsí, které jsou výbušninami.

V § 44b jsou stanoveny podmínky pro odbornou způsobilost. Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické se podle tohoto zákona považují:

 • absolventi vysokých škol, kteří
 • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví,
 • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
 • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo
 • získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,
 • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru.
 • fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 4 o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

Paragraf 58 se věnuje speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo toxické. Tuto činnost může provádět fyzická osoba, která:

 • dovršila věk 18 let,
 • absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví),
 • má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

V § 82 a 84 jsou stanoveny oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) na úseku vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a vykonávání státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů.

Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy provedení opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých zaměstnavatelem nebo fyzickou osobou provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy podle zvláštního právního předpisu k ochraně zdraví při práci.

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb a na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi řeší § 92h a § 92i. Zde se mimo jiné hovoří, že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Dále, pokud se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu, může jí být uložena pokuta až do výše 3 milionů Kč.

Ve stejné výši, tj. 3 miliony Kč, může být sankcionována fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, pokud se dopustí přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.

Přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou následující. Ten, kdo při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona, může mu být uložena sankce až 3 000 000 Kč.

Sankci ve výši 2 milionů Kč může být udělena tomu, kdo v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou, tedy neskladuje nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob.

Sankci ve výši 1 milionu Kč může být udělena tomu, kdo:

 • poruší zákaz prodávat nebezpečnou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 5,
 • nesplní povinnost skladovat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob,
 • při skladování neprovedl opatření k vyloučení záměny a vzájemného škodlivého působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a k zabránění jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob,
 • poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3 nebo 4.

Sankci ve výši 500 tisíc Kč může být udělena tomu, kdo nesplní povinnost podle § 44a odst. 7, tj. nevydá pro pracoviště, na němž se nakládá s vybranými nebezpečnými chemickými látkami písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi, nebo tato pravidla nejsou volně dostupná zaměstnancům na pracovišti anebo neobsahují relevantní informace, případně text pravidel neprojednal s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Sankci ve výši 200 tisíc Kč může být udělena tomu, kdo v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném proškolení.

Sankci ve výši 100 tisíc Kč může být udělena tomu, kdo nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v § 101 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli právními předpisy je přitom nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Klíčovou povinností zaměstnavatele je, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Týká se to tedy i žáků a studentů ve školách.

V § 102 se stanoví, že zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Jedná se o proces zvaný prevence a řízení rizik, který ovšem vyžaduje, aby zaměstnavatel zdroje možných rizik odhalil a provedl jejich vyhodnocení. Za tímto účelem se provádí hodnocení pracovních rizik (blíže viz pojem Hodnocení rizik).

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Zaměstnavatel je také povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Přijatá opatření je nutné přizpůsobovat měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Podle § 103 je zaměstnavatel mj. povinen:

 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,
 • zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Problematiku školení dále rozvíjí povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Podle § 104 poskytuje zaměstnavatel osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Ty se poskytují tehdy, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.

V praxi může být ošemetný § 349, který hovoří o tom, vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni udělovat svým podřízeným zaměstnancům konkrétní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. ústně), které jsou pro tyto zaměstnance závazné.

Podle § 2 odst. 2 školského zákona patří mezi obecné cíle vzdělávání zejména získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vzdělávání se uskutečňuje podle Rámcových vzdělávacích programů, které stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Mezi povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků patří podle § 22 dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních je tedy nedílnou součástí výuky, přičemž v § 29 jsou upraveny podmínky pro její uplatňování při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Zde je uvedeno, že školy a školská zařízení jsou povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Dále zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Školský zákon stanoví, že má Ministerstvo vyhláškou stanovit opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. Tato vyhláška však doposud vydána nebyla, byť po ní odborná veřejnost dlouhodobě volá. Na základě ustanovení § 35 má Ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem také podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti. Tímto předpisem je vyhláška č. 410/2005 Sb.

Pokud jde o způsob uplatňování povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, tak v § 65 odst. 3 se uvádí, že na žáky se v těchto případech vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na studenty se při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, což ukládá § 96 odst. 3 školského zákona. Podobně jako zaměstnavatelé, také školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při jejich činnostech, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Problematice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se školský zákon věnuje pouze v souvislosti s organizací středního vzdělávání. V § 65, odst. 4 se hovoří, že při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 258/2000 Sb. nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Tímto předpisem je vyhláška č. 61/2018 Sb.

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie:

 • seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu,
 • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
 • podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Tato vyhláška v § 2 až § 4 stanoví níže uvedené povinnosti:

 • S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části I. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí být přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.
 • S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k této vyhlášce, může žák při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí dohlížet přímo na žáka v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.
 • S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci nakládat až po osvojení si základních dovedností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi uvedenými v části I. přílohy k této vyhlášce.
 • Zásady bezpečnosti práce při praktickém vyučování a podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se řídí příslušnými pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
 • Žáci mohou v rámci praktického vyučování vykonávat pouze práce a činnosti, které nejsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny jako riziková práce do kategorií 3 a 4.
 • S vlastnostmi nebezpečných chemických látek nebo směsí, se zásadami bezpečného nakládání s nimi a bezpečného výkonu činností seznámí žáky osoba s odbornou způsobilostí.

V příloze jsou uvedeny:

Seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými smějí žáci nakládat pod dozorem

 • Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti pro zdraví:
 • „Akutní toxicita“ kategorie 3 nebo 4, označené kódem Acute Tox. 3 nebo Acute Tox. 4,
 • „Žíravost/dráždivost pro kůži“ kategorie 1, 1A, 1B, 1C nebo 2, označené kódem Skin Corr. 1, Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C nebo Skin Irrit. 2,
 • „Vážné poškození očí/podráždění očí“ kategorie 1 nebo 2, označené kódy Eye Dam. 1 nebo Eye Irrit. 2,
 • „Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže“ kategorie 1, 1A nebo 1B, označené kódy Resp. Sens. 1, Resp. Sens. 1A, Resp. Sens. 1B, Skin. Sens. 1, Skin. Sens. 1A nebo Skin. Sens. 1B,
 • „Mutagenita v zárodečných buňkách“ kategorie 2, označené kódem Muta. 2,
 • „Karcinogenita“ kategorie 2, označené kódem Carc. 2,
 • „Toxicita pro reprodukci“ kategorie 2 nebo dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, označené kódy Repr. 2 nebo Lact.,
 • „Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice“ kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy STOT SE 1, STOT SE 2 nebo STOT SE 3,
 • „Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice“ kategorie 1 nebo 2, označené kódy STOT RE 1 nebo STOT RE 2,
 • „Nebezpečnost při vdechnutí“ kategorie 1, označené kódem Asp. Tox. 1.
 • Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti fyzikální nebezpečnosti:
 • „Hořlavé plyny včetně chemicky nestálých plynů“ kategorie 1, 2, resp. A nebo B, označené kódy Flam. Gas 1, Flam. Gas 2, Chem. Unst. Gas A nebo Chem. Unst. Gas B,
 • „Aerosoly“ kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Aerosol 1, Aerosol 2 nebo Aerosol 3,
 • „Oxidující plyny“ kategorie 1, označené kódem Ox. Gas 1,
 • „Plyny pod tlakem“, označené kódy Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.) nebo Press. Gas (Diss.),
 • „Hořlavé kapaliny“ kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2 nebo Flam. Liq. 3,
 • „Hořlavé tuhé látky“ kategorie 1 nebo 2, označené kódy Flam. Sol. 1 nebo Flam. Sol. 2,
 • „Samovolně reagující látky a směsi“ typů A, B, C, D, E, F nebo G, označené kódy Self-react. A, Self-react. B, Self-react. CD, Self-react. EF nebo Self-react. G,
 • „Samozápalné kapaliny“ kategorie 1, označené kódem Pyr. Liq. 1,
 • „Samozápalné tuhé látky“ kategorie 1, označené kódem Pyr. Sol. 1,
 • „Samozahřívající se látky a směsi“ kategorie 1 nebo 2, označené kódy Self-heat. 1 nebo Self-heat. 2,
 • „Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny“ kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Water-react. 1, Water-react. 2 nebo Water-react. 3,
 • „Oxidující kapaliny“ kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2 nebo Ox. Liq. 3,
 • „Oxidující tuhé látky“ kategorie 1, 2, nebo 3, označené kódy Ox. Sol. 1, Ox. Sol. 2 nebo Ox. Sol. 3,
 • „Látky a směsi korozivní pro kovy“ kategorie 1, označené kódem Met. Corr. 1.
 • Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti nebezpečnosti pro životní prostředí:
 • „Nebezpečný pro vodní prostředí “ kategorie 1, 2, 3 nebo 4, označené kódy Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2, Aquatic Chronic 3 nebo Aquatic Chronic 4,
 • „Nebezpečný pro ozonovou vrstvu“ kategorie 1, označené kódem Ozone 1.
 • Látky a směsi, které jsou označeny doplňkovou větou o nebezpečnosti (EUH větou).

Seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci nakládat pod přímým dohledem:

 • Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti pro zdraví:
 • „Akutní toxicita“ kategorie 1 nebo 2, označené kódy Acute Tox. 1, nebo Acute Tox. 2,
 • „Karcinogenita“ kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Carc. 1A nebo Carc. 1B,
 • „Toxicita pro reprodukci“ kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Repr. 1A nebo Repr. 1B,
 • „Mutagenita“ kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Muta. 1A nebo Muta. 1B.
 • Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti fyzikální nebezpečnosti:
 • „Výbušniny“ podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nebo 1.6, označené kódy Expl. 1.1, Expl. 1.2, Expl. 1.3, Expl. 1.4, Expl. 1.5, nebo Expl. 1.6, nejedná-li se o výbušniny podle zákona o hornické činnosti
 • „Organické peroxidy“ typů A, B, C, D, E, F nebo G, označené kódy Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD, Org. Perox. EF nebo Org. Perox.

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravuje mimo jiné práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

S ohledem na používání chemických látek, jsou mladistvým zaměstnancům zakázány práce:

 • rizikové,
 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie:
 • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25 nebo s větou R 33 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371, H372 nebo H373,
 • klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
 • klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
 • toxickým pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 60 nebo R 61, R 62 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H361, H361f nebo H361fd,
 • senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
 • žíravým s větami R 34 nebo R 35 anebo s větou H314,
 • dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318,
 • zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304,
 • jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 anebo s hořlavými kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221, s aerosoly kategorie 1 s větou H222, samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, B, C nebo D s větami H240, H241 nebo H242, výbušninami kategorie nestabilní výbušniny s větou H200 nebo výbušninami podtřídy 1.1 s větou H201, 1.2 s větou H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou H204 nebo 1.5 s větou H205 anebo s organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241,
 • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
 • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky.
 • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi,
 • na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,
 • se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické látky nebo chemické směsi uvedené výše.

Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví, a pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví. Konkrétně se jedná o práce:

 • s látkami s dráždivým účinkem s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318,
 • s látkami škodlivými pro zdraví s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
 • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
 • na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů.

Jelikož se v tomto předpise hovoří o mladistvých zaměstnancích, nevztahuje se na žáky mladší 15 let. Pro ty tedy platí zákaz uvedených prací bez jakýchkoli výjimek.