Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce ethanolu s oxidem měďnatým

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

-Chemické reakce
-Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

12 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

-chemické kleště
-kahan
-kádinka (250 ml)
-zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ethanol, měděný plech

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Pracovní postup: Do kádinky nalijeme 4 až 5 cm vysoký sloupec ethanolu. Měděný plech uchopíme do chemických kleští a zahřejeme v plameni kahanu. Po oddálení mědi z plamene pozorujeme, že se na jeho povrchu vytvořila černá vrstva. Plech opět zahřejeme a vložíme do kádinky s ethanolem.

Chemikálie

Ethanal

C2H4O

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Oxid měďnatý

CuO

- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Měď

Cu

- Hořlavé a samozápalné
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Měď po zahřátí reaguje se vzdušným kyslíkem a vzniká černý oxid měďnatý. Dále probíhá redoxní reakce, kdy se ethanol oxiduje za vzniku acetaldehydu (ethanalu) a černý oxid měďnatý se redukuje na červenou měď:

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po oddálení mědi z plamene se na jeho povrchu vytvořila černá vrstva nové látky. Po opětovném zahřátí a vložení do ethanolu proběhne reakce a vzniká červená měď.

Praktické souvislosti pokusu

Vznikající acetaldehyd má typický štiplavý zápach.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství ethanolu. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Zbylou kapalinu v kádince uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Ethanol je vysoce hořlavá látka. Ethanol je těkavá látka vytvářející se vzduchem výbušné směsi s nízkou hodnotou dolní meze výbuchu! Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Při rozlití ethanolu je třeba ihned zhasnout plynové spotřebiče, vypnout elektrický proud a zajistit důkladné větrání. Pro sanaci je nutné použít inertní sorpční materiál. Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo.

Zakázané činnosti

Zamezit kontaktu ethanolu s kůží a očima, nevdechovat jeho výpary ani produkt reakce (acetaldehyd) vycházející z kádinky. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno stírat louže rozlitého ethanolu hadry z umělých vláken nebo plastovými stěrkami – nebezpečí vzniku statické elektřiny. V případě požáru nehasit vodou. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.