Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava oxidu dusnatého

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické látky a směsi
- Chemické reakce
- Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem na baňku
- laboratorní stojan s chladičovým držákem k uchopení válce
- destilační baňka (1000 ml) se zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky a odvodná trubička ohnutá k jímání plynů nad vodou
- laboratorní válec (1000 ml) se zakrývacím sklíčkem
- vana
- spojovací hadička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Rukavice z butylové pryže (vrstva 0,7 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

měď ve formě drátků nebo šupinek, kyselina dusičná (65%)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Sestavíme aparaturu pro přípravu plynu a jeho jímání nad vodou. Do držáku na laboratorním stojanu upevníme baňku s měděnými drátky nebo plíšky. K odvodné trubičce hadičkou připojíme trubičku k jímání plynů nad vodou. Dělicí nálevku naplníme asi do 2/3 zředěnou kyselinou dusičnou. Laboratorní válec naplníme vodou a zakryjeme sklíčkem. Jednou rukou přidržujeme sklíčko, druhou uchopíme válec za dno, válec překlopíme a jeho ústí ponoříme pod vodu ve vaně. Pod takto připravený válec naplněný vodou zasuneme odvodnou trubičku vyvíjecí aparatury a válec upevníme do chladičového držáku na druhém stojanu. Z dělicí nálevky pozvolna přikapáváme kyselinu dusičnou na měď v baňce. Plyn jímáme do válce. Pozorujeme probíhající děje.

Chemikálie

Dusičnan měďnatý

Cu(NO3)2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Kyselina dusičná 65%

HNO3

- Žíravé a korozivní
- Oxidující
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Měď

Cu
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Oxid dusičitý

NO2

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
Bezpečnostní list

Oxid dusnatý

NO

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Zředěná kyselina dusičná reaguje s mědí, vzniká bezbarvý oxid dusnatý a roztok dusičnanu měďnatého. Oxid dusnatý reaguje se vzdušným kyslíkem v baňce a vzniká hnědý oxid dusičitý. Oxid dusičitý reaguje s vodou za vzniku kyseliny dusičné a oxidu dusnatého. Vznikající oxid dusnatý je jímán do válce bez přístupu vzduchu.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Do válce je jímán bezbarvý plyn, který v přítomnosti vzdušného kyslíku reaguje na hnědooranžový produkt.

Praktické souvislosti pokusu

Kyselina dusičná je silné oxidační činidlo. Pokud je kyselina zředěná, reaguje s mědí za vzniku oxidu dusnatého. Koncentrovaná kyselina dusičná reaguje s mědí za vzniku oxidu dusičitého.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Lahev obsahující kyselinu dusičnou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny dusičné musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Použít pouze nezbytně nutné množství kyseliny. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zajistit řádné větrání laboratoře. Nutnost práce v digestoři kvůli oxidu dusičitému vznikajícímu ve válci.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem.

Likvidace odpadů

Roztok dusičnanu měďnatého v baňce po odstranění kovové mědi uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou. Roztok kyseliny dusičné z vany vylijeme do výlevky. Koncentrovanou kyselinu dusičnou z dělicí nálevky uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením pro další využití.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.