Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Chemické reakce
Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan se dvěma držáky na zkumavky
- kuželová baňka (500 až 1000 ml)
- velká nálevka
- zkumavka se zátkou
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
-Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na laboratorní stojan postavíme baňku. Do držáku na stojan upevníme zkumavku (asi 3 cm pod jejím ukončením) a vložíme ji do baňky (baňka je ochranou v případě prasknutí zkumavky během pokusu). Do zkumavky nalijeme 2 až 3 cm vysoký sloupec koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Nad zkumavku do držáku na stojanu upevníme stopku nálevky obrácené ústím dolů (ochrana pro případ vystříknutí reakční směsi během pokusu). Do zkumavky s kyselinou chlorovodíkovou v připravené aparatuře vložíme dvakrát lžičkou 2 až 3 pecičky pevného hydroxidu sodného.

Chemikálie

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid sodný

NaCl
- Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při reakci kyseliny chlorovodíkové s hydroxidem sodným vzniká voda (páry vody kondenzují na vnitřních stěnách zkumavky a vnitřní stěně nálevky), chlorid sodný (krystaly se vylučují ve zkumavce) a uvolňuje se teplo. Podstatou neutralizace je reakce oxoniových kationtů a hydroxidových aniontů za vzniku vody.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme bouřlivou reakci, při níž se uvolňují páry, ve zkumavce vzniká bílá krystalická látka a uvolňuje se teplo.

Praktické souvislosti pokusu

Neutralizace má široké praktické využití v průmyslu. Ve školních podmínkách se jako experiment dá použít acidobazická titrace se subjektivní (acidobazický indikátor) nebo objektivní (pH metr) indikací bodu ekvivalence.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství HCl a NaOH. Lahev obsahující kyselinu chlorovodíkovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny chlorovodíkové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Při manipulaci s kyselinou chlorovodíkovou nevdechovat výpary HCl. Rozsypaný hydroxid sodný nutno sesbírat pomocí smetáku a lopatky – nikdy nebrat pecky NaOH do rukou. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při upínání skleněného nádobí do držáku pracovat opatrně a dotahovat šroub zlehka, aby nedošlo k rozbití.

Likvidace odpadů

Směs ze zkumavky opatrně (směs může obsahovat zbytky nezreagovaného NaOH nebo HCl) vlijeme do dostatečného množství vody a poté vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Reakce probíhá bouřlivě za vývinu tepla. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové se zinkem, mědí a mosazí – vzniká vodík, který je výbušný. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Zabránit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Zabránit kontaktu kůže a očí s žíravými látkami (HCl, NaOH). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.