Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
¨- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- vyvíjecí aparatura pro přípravu vodíku (v držáku na laboratorním stojanu svisle upevněná odsávací zkumavka uzavřená zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky, k bočnímu vývodu zkumavky je hadičkou připojena skleněná trubička ohnutá k jímání plynů nad vodou)
- vana s vodou
- zkumavka
- kádinka (300 ml)
- špejle
- zapalovač
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

15% roztok kyseliny chlorovodíkové, zinek (granule), krystalický síran měďnatý

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Postupem uvedeným v pokusu „Příprava a důkaz vodíku“ sestavíme aparaturu pro přípravu vodíku. Zkouškou na výbušnost ověříme, že z aparatury uniká již jen čistý vodík. Hořící špejli přiblížíme ke konci trubičky, kterou z aparatury uniká čistý vodík. Můžeme zaslechnout slabý výbuch malého množství směsi vodíku se vzduchem, která se vytvořila okolo ústí trubičky, ale hoření plynu nepozorujeme. Nad ústím trubičky přidržujeme dnem vzhůru otočenou kádinku. Vnitřní stěna kádinky se pozvolna orosuje.

Chemikálie

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Hoření vodíku je redoxní exotermická reakce, kterou vyjadřuje chemická rovnice:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při hoření vodíku kondenzují na stěnách zkumavky kapičky vznikající vody.

Praktické souvislosti pokusu

Spalování vodíku v motoru je jednou z alternativ, o které se uvažuje v souvislosti s hledáním nových zdrojů energie pro pohon automobilů. V současné době se ale tato technologie potýká s řadou problémů. Vodík je nejlehčí prvek a nejjednodušší plynný chemický prvek, jehož atomy se skládají pouze z jednoho protonu a jednoho elektronu v atomovém obalu. Tvoří však převážnou část hmoty ve vesmíru. Je 14,38× lehčí než vzduch a proto má tendenci rychle unikat do nejvyšších vrstev atmosféry Země. Díky těmto svým vlastnostem má schopnost pronikat většinou pevných materiálů, včetně kovů. Některé kovy ho ale dokáží pohlcovat (nejlépe palladium nebo platina), čehož se využívá pro některé katalytické reakce.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři. Zapalování vodíku provádět výlučně tyčovým zapalovačem nebo pomocí dlouhé špejle.

Likvidace odpadů

Roztok kyseliny chlorovodíkové z dělicí nálevky uchováme v řádně označené nádobě pro další použití. Nezreagované zbytky zinku z odsávací zkumavky uložíme do uzavřené suché odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu dochází k vývoji vodíku, který je samozápalný a vysoce hořlavý. Je nutné pracovat velmi obezřetně, protože plamen hořícího vodíku není vizuálně detekovatelný!

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Vyvarovat se kontaktu plamene hořícího vodíku s kůží. Pro hašení hořícího vodíku nepoužívat vodu. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.