Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Hoření alkoholů

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 3 porcelánové misky s korkovými podložkami
- Laboratorní zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

methanol, ethanol, n-butanol

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do každé z porcelánových misek nalijeme 3 – 5 ml příslušného alkoholu a zapálíme ho pomocí tyčového zapalovače. Pozorujeme zbarvení plamene. Uhašení hořících alkoholů provedeme zamezením přístupu vzduchu tak, že na misky s hořícími látkami položíme textilii buď z nehořlavého materiálu, anebo bavlněnou látku předem namočenou ve vodě. Textilie musí být dostatečně velká - je nutné, aby přesahovala okraje misek alespoň o 5 cm.

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

n-Butanol

C4H10O

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Methanol

CH4O

- Vysoce toxické
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Svítivost plamene při hoření alkoholu stoupá s počtem uhlíků v jeho molekule.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že páry methanolu a ethanolu ve směsi se vzduchem nad kapalinou se vznítí s mírným výbuchem, butanol se vznítí až po chvíli zahřívání. Methanol hoří téměř bezbarvým plamenem, konce plamene hořícího ethanolu jsou nažloutlé a plamen hořícího butanolu je žlutý. Pozorujeme také stoupající svítivost plamene v řadě – methanol, ethanol, n - butanol.

Praktické souvislosti pokusu

K rozlišení hořícího methanolu a ethanolu, které jsou za normálních podmínek bezbarvé kapaliny, můžeme použít zapálení jejich směsí s kyselinou boritou nebo boraxem (zelené zbarvení plamene u methanolu způsobuje hoření vzniklého trimethylesteru kyseliny borité). Obecně platí, že teplota plamene vznikajícího hořením alkoholů klesá s počtem uhlíků v jeho molekule. Čím je teplota nižší, tím lépe je plamen viditelný okem. To je také důvod, proč je hoření methanolu a ethanolu tak nebezpečné - jejich plamen není za podmínek běžného denního osvětlení dobře viditelný.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Pracovat výlučně v digestoři. Zajistit řádné větrání laboratoře. Veškeré pracovní operace je nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zapalování obsahu misek provádět výlučně tyčkovým zapalovačem.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Doporučeno je přednostní použití laboratorního zapalovače. Zapalování hořící špejlí by mohlo způsobit vzplanutí par alkoholů mimo porcelánové misky.

Likvidace odpadů

Zbytek alkoholů můžeme nechat shořet nebo je uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Methanol a ethanol jsou vysoce hořlavé kapalné látky. Methanol a ethanol jsou těkavé látky vytvářející se vzduchem výbušné směsi s nízkou hodnotou dolní meze výbuchu. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Při rozlití použitých látek je třeba ihned zhasnout plynové spotřebiče, vypnout elektrický proud a zajistit důkladné větrání. Pro sanaci je nutné použít inertní sorpční materiál.

Zakázané činnosti

Methanol je vysoce toxická látka – nutno s ní pracovat velmi obezřetně, zejména zamezit požití (byť i velmi malého množství) a předcházet možnosti záměny s jinou látkou (např. ethanolem nebo vodou). Methanol hoří bezbarvým plamenem. Methanol a ethanol jsou vysoce těkavé látky vytvářející se vzduchem výbušné směsi s nízkou hodnotou dolní meze výbuchu! Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (kouř). Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno stírat louže rozlitého ethanolu hadry z umělých vláken nebo plastovými stěrkami – nebezpečí vzniku statické elektřiny. V případě požáru nehasit vodou. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.