Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
-Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- kovová miska s pískem
- tyčkový zapalovač
- laboratorní lžička
- třecí miska s tloučkem

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
-Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hasicí přikrývka
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

potravinový cukr (krystal), hydrogenuhličitan sodný, pevný podpalovač (např. PE-PO)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do písku v kovové misce vytvoříme jamku a její dno pokryjeme tenkou vrstvou rozetřeného podpalovače. Na podpalovač nasypeme hromádku dobře promíchané směsi krystalového cukru a hydrogenuhličitanu sodného v poměru 9:1 (popř. 9:2). Směs zapálíme.

Chemikálie

Sacharosa

C12H22O11
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Hydrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Hořící cukr karamelizuje a uhelnatí. Hydrogenuhličitan sodný se teplem rozkládá a vznikající plynný oxid uhličitý způsobuje nabývání objemu reakční směsi a produktů, zejména uhlíku.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zapálení směsi pozorujeme vznik prodlužujícího se černého válce v podobě hada.

Praktické souvislosti pokusu

Pevný podpalovač nazývaný také pevný líh je chemická látka urotropin (hexamethylentetraamin). Získává se reakcí formaldehydu (methanalu) s roztokem amoniaku. Místo podpalovače lze použít malé množství ethanolu, při pokusu je však nutné dbát zvýšené opatrnosti (zejména po zapálení směsi již nepřidávat další ethanol!!!).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Při přípravě hořlavé směsi je nutno důsledně dbát na to, aby směs nebyla znečištěna jiným materiálem (zejména organickými látkami, listím, jinými hořlavinami apod.). Použít pouze nezbytně nutné množství výchozích látek a dodržet jejich poměr ve vytvořené směsi.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři nebo za zástěnou - zamezit vzniku průvanu. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj).

Likvidace odpadů

Směs po vychladnutí zlikvidujeme s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

S vytvořenou směsí je nutné manipulovat se zvýšenou opatrností a umísťovat ji vždy mimo dosah možných zdrojů zapálení. Zapalování misky provádět výlučně tyčovým zapalovačem.

Zakázané činnosti

Toto provedení Faraonových hadů je bezpečnější variantou pokusu, nežli ta s kapalným lihem (ethanolem). Ethanol je totiž těkavá a vysoce hořlavá látka, která během tohoto pokusu snadno vytváří výbušnou směs se vzduchem. V minulosti již došlo při tomto pokusu k mnoha těžkým úrazům! S ohledem na nebezpečnost tohoto pokusu a riziko vzniku požáru se nedoporučuje tento pokus provádět ve školním prostředí ani při zájmových činnostech. Pokus smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Je nutné dodržet ochranu přihlížejících osob - zástěnou nebo dostatečnou vzdáleností (min. 2 metry). Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.