Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Důkaz vodíku a uhlíku vázaných v organických sloučeninách

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
- Přírodní látky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan se 2 držáky
- 2 zkumavky se zábrusem
- odsávací zkumavka se zábrusem
- krátká rovná trubička se zábrusem
- 2 trubičky se zábrusem ohnuté do pravého úhlu k zavádění plynu
- spojovací hadička
- kahan
- zapalovač
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj

Použité chemikálie a další prostředky

glukosa, oxid měďnatý, bezvodý síran měďnatý, vápenná voda

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do zkumavky vložíme 2 až 3 lžičky směsi glukosy a oxidu měďnatého ve váhovém poměru 1:2 a zkumavku upevníme ve vodorovné poloze do držáku na laboratorním stojanu. Zkumavku uzavřeme zábrusovou zátkou s rovnou trubičkou. Hadičkou k trubičce připojíme do pravého úhlu ohnutou trubičku, která zasahuje ke dnu odsávací zkumavky, na jejímž dně je malá vrstva bezvodého síranu měďnatého. Trubička je ve zkumavce upevněna zábrusovou zátkou. K bočnímu vývodu odsávací zkumavky hadičkou připojíme druhou trubičku ohnutou do pravého úhlu, která zasahuje ke dnu zkumavky s vápennou vodou (hladina roztoku dosahuje asi 1 cm nad ústí trubičky). Směs glukosy a oxidu měďnatého ve zkumavce zahříváme plamenem kahanu.

Chemikálie

Oxid měďnatý

CuO

- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Glukosa

C6H12O6
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Síran měďnatý

CuSO4

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při zahřívání směsi glukosy a oxidu měďnatého dochází k rozkladu organické látky, vzniká oxid uhličitý a voda (oxid měďnatý se redukuje na měď). Oxid uhličitý reaguje s roztokem hydroxidu vápenatého za vzniku uhličitanu vápenatého a vody:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bezvodý síran měďnatý na sebe váže vodu a vzniká pentahydrát síranu měďnatého:

CuSO4 + 5 H2O → CuSO4 * 5 H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při zahřívání směsi glukosy a oxidu měďnatého vzniká oxid uhličitý, který s roztokem hydroxidu vápenatého vytváří bílou sraženinu. Vnitřní stěny zkumavky s bezvodým síranem měďnatým se orosily a povrch bílé látky pozvolna modrá.

Praktické souvislosti pokusu

Bílý bezvodý síran měďnatý získáme pozvolným zahříváním modrého krystalického síranu měďnatého. Po ukončení zahřívání zkumavky se směsí glukosy a oxidu měďnatého je nutno odpojit rovnou trubičku, aby nedošlo k nasátí roztoku do aparatury.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Směsi ze zkumavek po vychladnutí uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (kouř). Nepoužívat poškozené zkumavky nebo zkumavky nevhodné pro zahřívání (např. tlustostěnné vzorkovnice). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.