Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Důkaz produktů elektrolýzy vody

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezantační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění
- úraz elektřinou

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Hofmannův přístroj pro elektrolýzu vody naplněný vodou okyselenou kyselinou sírovou
- dvě do pravého úhlu ohnuté trubičky
- rovná trubička
- spojovací hadičky
- zdroj stejnosměrného elektrického proudu o napětí 12 V
- vodiče k připojení přístroje
- dvě zkumavky
- tříska (špejle)
- kahan
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

2% roztok kyseliny sírové

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

V Hofmannově přístroji provádíme elektrolýzu vody tak dlouho, až se trubice nad zápornou elektrodou plynem téměř naplní. Po ukončení elektrolýzy na vývod nad zápornou elektrodou hadičkou připojíme rovnou trubičku a na vývod trubice s kladnou elektrodou 2x do pravého úhlu ohnutou trubičku. Pod vývod ohnuté trubičky nasadíme zkumavku a vypustíme do ní plyn najímaný nad kladnou elektrodou, oddálíme ji a vložíme do ní žhnoucí třísku. Na vývod u druhé, rovné, trubičky nasadíme dnem nahoru zkumavku a vypustíme do ní plyn, který vznikl na záporné elektrodě. Zkumavku uzavřeme palcem ruky, přiblížíme ji mírně šikmo dnem dolu k plamenu kahanu, palec oddálíme a ústí zasuneme do plamene.

Chemikálie

Kyselina sírová

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Kyslík

O2

- Oxidující
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Elektrolýzou vody vzniká vodík a kyslík:

2 H2O → 2 H2 + O2

Při výbuchu vodíku ve směsi se vzdušným kyslíkem vzniká voda:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Ve zkumavce s plynem, který vznikl na kladné elektrodě, žhnoucí tříska vzplála, dokázali jsme kyslík. Plyn najímaný do zkumavky, který vznikal na záporné elektrodě, po vložení ústí zkumavky do plamene ve směsi se vzduchem vybuchuje (štěknutí). Touto zkouškou jsme dokázali vodík.

Praktické souvislosti pokusu

Elektrolýza čisté vody probíhá velice pomalu, proto se k náplni Hofmannova přístroje používá zředěný vodný roztok kyseliny sírové, který zvyšuje koncentraci oxoniových kationtů ve vodě, a tím zrychluje průběh elektrolýzy.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Příprava obsahu Hoffmanova přístroje vyžaduje naředění koncentrované kyseliny sírové na koncentraci 2% obj. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Žíravina se vždy ředí tak, že je za stálého míchání postupně přilévána nebo přisypávána do vody či jiného rozpouštědla. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zajistit řádné větrání laboratoře. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí a obličeje.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle. Dbát na dodržení zásad bezpečné práce s elektrickým zařízením, zejména používat pouze bezzávadný adaptér a vodiče, vyvarovat se kontaktu elektrického zařízení s vodou, neuchopovat elektrické zařízení mokrýma rukama apod. Přívodní hadice k plynovému kahanu musí být neporušená a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Obsah Hoffmanova přístroje vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu vzniká vysoce hořlavý vodík. Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené zkumavky nebo zkumavky nevhodné pro zahřívání (např. tlustostěnné vzorkovnice). Nutno zabránit kontaktu plynného vodíku s možným zdrojem zapálení. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.