Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava a vlastnosti sulfanu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Kyseliny a hyroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění
- Úraz elektřinou

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka
- Pracovní tác s vyměnitelným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

Kippův přístroj, 3 promývačky, 5 krátkých hadiček pro spojení promývaček s Kippovým přístrojem, skleněnou trubičkou a skleněnou nálevkou, skleněná trubička ohnutá do pravého úhlu, skleněný válec.

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Filtrační polomaska (respirátor)
maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hasicí přikrývka
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

sulfid železnatý, kyselina chlorovodíková (1 : 1), bromid kademnatý, síran měďnatý, dusičnan olovnatý, hydroxid draselný

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

V Kippově přístroji připravíme sulfan reakcí sulfidu železnatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Vzniklý sulfan zavádíme do tří promývaček naplněných postupně roztokem olovnaté soli, měďnaté soli a kademnaté soli. Přebytek sulfanu jímáme na konci aparatury do roztoku hydroxidu draselného. V promývačkách sledujeme změny zabarvení způsobené vznikajícími sulfidem olovnatým (černé zabarvení roztoku), sulfidem měďnatým (změna zabarvení roztoku z modré na černou) a sulfidem kademnatým (žluté zabarvení roztoku).

Chemikálie

Bromid kademnatý

CdBr2

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Síran měďnatý

CuSO4

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Sulfid železnatý

FeS
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Bromid kademnatý

CdBr2

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Síran měďnatý

CuSO4

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Sulfid železnatý

FeS
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Síran železnatý heptahydrát​

FeSO4 * 7H2O

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Kyselina chlorovodíková 35%​

HCl

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé a samozápalné
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Sulfan se připravuje reakcí sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou:

FeS + 2 HCl → H2S + FeCl2

Sulfan je možné připravit i sloučením vodíku a síry. Je to bezbarvý plyn zapáchající po zkažených vejcích, těžší než vzduch. Je dobře rozpustný ve vodě, kdy vzniká kyselina sulfanová. Kyselina sulfanová je slabá kyselina, která tvoří soli – sulfidy (S2-) a hydrogensulfidy (HS-).

Ověření správného provedení
(výsledku)

Laboratoř, Stabilní pracovní stůl, Digestoř, Pracovní tác s vyměnitelným okrajem

Praktické souvislosti pokusu

Reakci sulfidu železnatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou za vzniku plynného sulfanu je možné provést také v malém množství ve zkumavce, a tak přiblížit typický zápach sulfanu. Tento pokus může navázat na přípravu sulfidu železnatého reakcí práškového železa a práškové síry ve stejné zkumavce.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Lahev obsahující kyselinu chlorovodíkovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny chlorovodíkové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Veškeré operace s chemikáliemi provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur, zejména nasouvání hadiček na skleněné trubičky, nebo při zasouvání skleněných trubiček do pryžových zátek je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle.

Likvidace odpadů

Zbytek kapalných látek v Kippově přístroji můžeme zlikvidovat vylitím do výlevky po dostatečném zředění vodou. Nezreagovaný sulfid železnatý můžeme po oschnutí využít při dalších pokusech. Roztoky vzniklých sulfidů v promývačkách uložíme do uzavřených odpadních lahví s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinamia plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové se zinkem, mědí a mosazí – vzniká vodík, který je výbušný. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Nenaklánět se nad reakční směs – z kyseliny chlorovodíkové se mohou odpařovat silně leptavé páry těžší jak vzduch. Zabránit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.