Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Zhašení plamene oxidem uhličitým

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zýjmových kroužků

Tematické celky

Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

Žákovský

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Kippův přístroj
- kádinka (1000 až 2000 ml)
- skleněná trubička ohnutá do pravého úhlu
- 4 svíčky (různé výšky)
- spojovací hadička
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

uhličitan vápenatý, kyselina chlorovodíková (pro žákovský pokus lze využít i jiný zdroj oxidu uhličitého, např. “šumivé” tablety)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

K vývodu Kippova přístroje pro přípravu oxidu uhličitého hadičkou připojíme trubičku, která volným koncem zasahuje ke dnu kádinky. Na dno kádinky rozmístíme 4 hořící svíčky, a to buď do různé výšky, nebo různě vysoké. Svíčky volně hoří. Pozvolna uvolníme kohoutek Kippova přístroje. Roztok kyseliny v přístroji zaplaví uhličitan vápenatý a začne se vyvíjet plyn, který je zaváděn ke dnu baňky s hořícími svíčkami. Pozorujeme, že svíčky postupně zhasínají od nejnižší k nejvyšší.

Chemikálie

Uhličitan vápenatý

CaCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Kyselia chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí roztoku kyseliny chlorovodíkové s uhličitanem vápenatým v Kippově přístroji vzniká oxid uhličitý. Oxid uhličitý má větší hustotu než vzduch, hromadí se u dna baňky a vzduch z ní vytlačuje. Jakmile hladina oxidu uhličitého dosáhne výšky plamene svíčky, plamen zhasne.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zavedení oxidu uhličitého do kádinky s hořícími svíčkami dochází k jejich zhášení postupně od nejnižší k nejvyšší (nejníže hořícího plamene k nejvýše hořícímu plameni).

Praktické souvislosti pokusu

Oxid uhličitý má větší hustotu než vzduch a hromadí se u země, což může být pro člověka nebezpečné (např. při pobytu v krasových jeskyních, v místnostech, kde probíhá kvašení apod.). Oxid uhličitý se používá jako náplň sněhových hasicích přístrojů. Pokus je možné také provést tak, že zdrojem oxidu uhličitého bude voda na dně kádinky a do ní vkládané šumivé vitamínové tablety.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Lahev obsahující kyselinu chlorovodíkovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny chlorovodíkové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur, zejména nasouvání hadiček na skleněné trubičky, nebo při zasouvání skleněných trubiček do pryžových zátek je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle.

Likvidace odpadů

Nezreagovaný uhličitan vápenatý po opláchnutí a oschnutí uložíme k dalšímu použití. Kyselinu chlorovodíkovou uložíme do označené lahve k dalšímu využití pro tento pokus.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zabránit kontaktu s použitými látkami, nevdechovat výpary. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové se zinkem – vzniká vodík, který je výbušný. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Nenaklánět se nad reakční směs – z kyseliny chlorovodíkové se mohou odpařovat silně leptavé páry těžší jak vzduch. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.