Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické reakce
- Soli

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 6 zkumavek
- stojánek na zkumavky
- kapátko

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

5% roztok sulfidu sodného, 3% roztoky: dusičnan olovnatý, síran měďnatý, dusičnan kademnatý, dusičnan bismutitý, dusičnan antimonitý a chlorid železnatý (popř. chlorid železitý)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do zkumavek ve stojánku připravíme roztoky síranu měďnatého, dusičnanu kademnatého, dusičnanu bismutitého, dusičnanu antimonitého, dusičnanu olovnatého, chloridu železnatého nebo železitého (asi 4 cm vysoký sloupec roztoku). K roztokům v jednotlivých zkumavkách přikapáváme roztok sulfidu sodného.

Chemikálie

Sulfid bismutitý

Bi2S3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Sulfid kademnatý

CdS

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Sulfid měďnatý

CuS
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Sulfid železitý

Fe2S3
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Sulfid sodný

Na2S

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Sulfid olovnatý

PbS
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Sulfid antimonitý

Sb2S3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Dusičnan olovnatý

Pb(NO3)2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Síran měďnatý

CuSO4

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Dusičnan kademnatý

Cd(NO3)2

- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlorid železitý

FeCl3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí roztoku sulfidu sodného s roztoky solí vznikají příslušné sulfidy. Tyto srážecí reakce vyjadřují iontové chemické rovnice:

Pb2+ + S2- → PbS
Cu2+ + S2- → CuS
Cd2+ + S2- → CdS
2 Sb3+ + 3 S2- → Sb2S3
2 Bi3+ + 3 S2- → Bi2S3
Fe2+ + S2- → FeS2
2 Fe3+ + 3 S2- → Fe2S3

Ověření správného provedení
(výsledku)

S roztoky olovnaté, měďnaté a železnaté (popř. železité) soli vzniká černá sraženina příslušného sulfidu, s roztokem kademnaté soli žlutá sraženina, s roztokem bismutité soli vzniká tmavěhnědá sraženina a s roztokem antimonité soli vzniká oranžovožlutá sraženina.

Praktické souvislosti pokusu

Srážení sulfidů roztokem sulfidu sodného se využívalo v kvalitativní analytické chemii k důkazům kationtů kovů. .

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Při přípravě roztoku sulfidu sodného nutno použít pouze nezbytně nutné množství látky a pracovat tak, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Směsi ze zkumavek uložíme do uzavřených odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu sulfidu sodného s kůží a očima a jeho průnik do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.