Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vznik hydroxidů srážením

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových ktoužků

Tematické celky

Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- stojánek s 9 zkumavkami

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

10% roztok hydroxidu sodného, 5% roztoky dusičnanu olovnatého, síranu zinečnatého, chloridu hlinitého, dusičnanu stříbrného, síranu nikelnatého, chloridu cínatého, chloridu chromitého, chloridu železitého a síranu manganatého

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do jednotlivých zkumavek ve stojánku postupně připravíme roztoky obsahující kationty olovnaté, zinečnaté, hlinité, stříbrné, nikelnaté, cínaté, chromité, železité a manganaté (vždy 3 – 4 cm vysokou vrstvu). K roztokům ve zkumavkách postupně pozvolna přidáváme 2 – 3 ml roztoku hydroxidu sodného.

Chemikálie

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Dusičnan olovnatý

Pb(NO3)2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Síran zinečnatý

ZnSO4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlorid hlinitý

AlCl3

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Dusičnan stříbrný

AgNO3

- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Síran nikelnatý

NiSO4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Chlorid cínatý

SnCl2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid chromitý

CrCl3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Chlorid železitý

FeCl3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Síran manganatý

MnSO4

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí roztoků kationtů kovů s roztokem hydroxidu sodného vzniká postupně hydroxid olovnatý, hydroxid zinečnatý, hydroxid hlinitý, oxid stříbrný, hydroxid nikelnatý, hydroxid cínatý, hydroxid chromitý, hydroxid železitý a hydroxid manganatý.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Reakcí roztoku hydroxidu sodného s roztoky kationtů olovnatých vzniká bílá, zinečnatých bílá, hlinitých bílá, stříbrných hnědočerná, nikelnatých modrozelená, cínatých bílá, chromitých tmavomodrá, železitých rezavá a manganatých pleťová sraženina.

Praktické souvislosti pokusu

Výjimkou v řadě pokusů při reakci kationtů různých kovů s roztokem hydroxidu sodného za vzniku sraženiny hydroxidu daného kovu jsou stříbrné kationty, kdy nejprve vzniklý hydroxid stříbrný se okamžitě rozkládá na oxid stříbrný a vodu.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Zabránit úniku do životního prostředí. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Rozlité alkálie se musí ihned spláchnout vodou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Směsi ze zkumavek po zreagování uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.