Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vliv detergentů na povrchové napětí vody

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 2 skleněné vany nebo jiné dostatečně velké nádoby (např. plastový lavor nebo hlubší mísa)
- kousky dřevěné špejle (1 – 2 cm dlouhé)

Ochranné pomůcky

- Nejsou potřeba žádné ochranné prostředky

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

mletý pepř, kapalný saponát

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na hladinu vody ve skleněné vaně nasypeme tenkou vrstvu mletého pepře. Do středu nádoby na hladinu kápneme saponát. Na hladinu vody v nádobě volně rozptýlíme kousky špejle. Do středu hladiny ponoříme nejdříve čistý prst a potom prst ovlhčený saponátem.

Chemikálie

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Detergenty snižují povrchové napětí na fázovém rozhraní kapalina – vzduch a kapalina – pevná látka. Tím dochází při čištění, mytí a praní k uvolňování nečistot.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po kápnutí saponátu do středu vrstvy pepře na hladině vody se pepř rychle pohybuje od středu na všechny strany a zůstává po něm čistá hladina. Po ponoření čistého prstu do středu hladiny mezi špejle plovoucí na hladině vody nedojde k žádné změně. Po vložení prstu zvlhčeného saponátem se dřevěné špejle bez dotyku samy směrem od něho pohybují.

Praktické souvislosti pokusu

Některé složky detergentů ovlivňují negativně životní prostředí. Například tenzidy se z důvodu své povrchové aktivity absorbují na povrchu buněk a narušují buněčné membrány.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Všechny použité materiály lze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.