Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vlastnosti mýdla

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
-Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

-Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
-Přírodní látky

Druh pokusu

-Demonstrační
-Žákovský
-Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- stojánek na zkumavky
- 6 zkumavek se zátkami

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

roztok jádrového mýdla, minerální voda (např. Magnesia), pitná voda, destilovaná voda, 5% roztok chloridu vápenatého, 5% roztok chloridu hořečnatého, roztok fenolftaleinu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do šesti zkumavek umístěných ve stojánku postupně nalijeme 3 – 4 cm vysoký sloupec destilované vody, pitné vody, minerální vody, roztoku obsahujícího vápenaté ionty, roztoku obsahujícího hořečnaté ionty a roztoku fenolftaleinu. Do všech zkumavek přidáme roztok mýdla, zazátkujeme je a jejich obsah protřepeme.

Chemikálie

Chlorid vápenatý

CaCl2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Chlorid hořečnatý

MgCl2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Fenolftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Jádrové mýdlo obsahuje sodné soli mastných kyselin, které jsou ve vodě rozpustné. Za přítomnosti vápenatých a hořečnatých kationtů dochází v roztoku mýdla ke vzniku vápenatých a hořečnatých solí mastných kyselin, které jsou ve vodě nerozpustné. Mýdlo se sráží a snižuje se jeho prací schopnost. Roztok mýdla má slabě zásaditou reakci.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po protřepání roztoku mýdla v destilované vodě se vytvoří vrstva pěny bez sraženiny. V pitné vodě vznikne menší množství pěny a zákal. V minerální vodě vznikne málo pěny a vytváří se sraženina. Vápenaté a hořečnaté ionty způsobují výrazné srážení mýdla. Fenolftalein v roztoku mýdla slabě zčervenal.

Praktické souvislosti pokusu

Nejvyšší účinek má mýdlo při praní v měkké vodě, která obsahuje málo rozpuštěných minerálních látek. Ve vodě obsahující více rozpuštěných minerálních látek ztrácí mýdlo své prací účinky. Slabě alkalická reakce mýdla napomáhá jeho dezinfekčním účinkům.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Obsah zkumavky s fenolftaleinem uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou. Obsah ostatních zkumavek vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části (např. pryžové zátky neodpovídajícího průměru). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.