Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vlastnosti aktivního uhlí

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické látky a směsi

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 3 filtrační nálevky
- 3 držáky s filtračním kruhem
- laboratorní stojan
- skleněná tyčinka
- 3 kruhové filtrační papíry
- 5 zkumavek
- stojánek na zkumavky
- střička s vodou

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

aktivní uhlí (např. živočišné uhlí dostupné v lékárnách pod názvem Carbosorb), potravinové barvivo (např. červené)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na laboratorní stojan vedle sebe upevníme tři filtrační kruhy s nálevkami. Pro jímání filtrátu vložíme stopky nálevek do zkumavek postavených na stole. Do nálevek vložíme filtrační papíry a zkropíme je vodou za střičky tak, aby přilnuly ke stěnám nálevek. V první aparatuře provedeme filtraci směsi aktivního uhlí a vody, ve druhé roztoku barviva ve vodě bez aktivního uhlí a ve třetí směsi aktivního uhlí s vodou a roztokem barviva.

Chemikálie

Aktivní uhlí (prášek)

C

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Aktivní uhlí má absorpční účinky, na svém povrchu zachycuje některé látky (v tomto pokusu barviva).

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při filtraci směsi aktivního uhlí a vody se na filtračním papíru zachytí uhlí a filtrátem je voda. Roztok barviva bez aktivního uhlí proteče filtračním papírem beze změny. Filtrátem směsi aktivního uhlí, barviva a vody je pouze voda, protože na filtru se zachytí aktivní uhlí s navázaným barvivem.

Praktické souvislosti pokusu

Absorpčních účinků aktivního uhlí se využívá například při léčení některých zažívacích potížích, ve filtrech při čištění pitné vody v domácnostech, v protiplynových maskách (hasiči, vojáci) nebo pro antidotní terapii při otravách některými látkami (např. benzodiazepinidy, barbituráty, antidepresivy, digoxiny, paracetamolem, salicyláty, některými toxiny hub a rostlin atd.).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Pro účely tohoto pokusu jsou použity pouze zdraví nezávadné látky, které nevyžadují žádné speciální zacházení. I přes to je ale potřeba vyvarovat se jejich možnému požití.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Veškeré odpady lze zlikvidovat s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Ačkoli je uhlí hořlavá látka, jeho suspenze ve vodě není hořlavinou. Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Roztok potravinářského barviva se nesmí zaměnit za jinou chemickou látku. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.