Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vitaminová raketa

Vhodná cílová skupina

- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- tuba od šumivých vitamínových tablet s víčkem
- laboratorní válec (1 - 2 l)

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

šumivé vitaminové tablety

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do tuby od vitaminových šumivých tablet vložíme jednu tabletu, přilijeme 15 – 20 ml vody, tubu zazátkujeme a vložíme zátkou dolů do laboratorního válce.

Chemikálie

Při tomto pokusu se nepoužívají žádné chemikálie

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Šumivá tableta obsahuje hydrogenuhličitan sodný a kyselinu (nejčastěji kyselinu citronovou). Po přidání vody se tableta rozpouští a začne probíhat chemická reakce. Vzniká plynný oxid uhličitý, který způsobí v uzavřené nádobě přetlak, zátka se uvolní a zpětný tlak uvede nádobu do pohybu. Reakcí hydrogenuhličitanu sodného s kyselinou citronovou vzniká oxid uhličitý, citrát sodný a voda, což vyjadřuje chemická rovnice:

3 NaHCO3 + C6H8O7 → 3 CO 2 + C6H5O7Na3 + 3H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po vložení tuby do válce dochází během několika sekund k „výbuchu“ a tuba vzlétne z válce nahoru.

Praktické souvislosti pokusu

Uvedení tuby nebo víčka (v případě otočení tuby víčkem vzhůru) do pohybu je způsobeno tím, že uvnitř tuby se velmi rychle vytvoří přetlak oxidu uhličitého, který vznikl jako produkt probíhající chemické reakce. Tento princip je stejný jako v případě výstřelu projektilu z nábojnice. Uvnitř nábojnice je umístěna zápalná slož (obvykle střelný prach) a do hrdla nábojnice je zasazen projektil. Při zážehu střelného prachu dojde k jeho velmi rychlému vyhoření (výbuchu) při současném vzniku plynných zplodin hoření. Jejich přetlak způsobí, že projektil, který v nábojnici působí jako zátka, je vysokou rychlostí vystřelen ven.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Při tomto pokusu nevznikají žádné odpady, které by bylo nutné separátně likvidovat.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno naklánět se nad ústí válce poté, co do něj byla vložena plastová tuba s reakční směsí. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.