Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vede lidské tělo elektrický proud?

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- plochá baterie 4,5 V
- citlivý voltmetr
- 2 spojovací vodiče se svorkami k uchycení elektrod

Ochranné pomůcky

Nejsou potřeba žádné ochranné pomůcky

Havarijní a sanační prostředky

Nejsou potřeba žádné havarijní a sanační prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

Nejsou potřeba žádné chemikálie

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

K pólům ploché baterie svorkami připojíme vodiče a jejich druhé konce připojíme k voltmetru. Takto vzniklý elektrický obvod přerušíme tím, že jeden konec vodiče odpojíme od baterie a jeho zakončení uchopíme do jedné ruky. Prsty druhé ruky uchopíme uvolněný kontakt baterie.

Chemikálie

Nejsou potřeba žádné chemkálie

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Složení lidského těla umožňuje vedení elektrického proudu.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zapojení lidského těla do elektrického obvodu, voltmetr vykazuje určitou hodnotu elektrického napětí.

Praktické souvislosti pokusu

Pokus upozorňuje na nutnost varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, především ve vlhkém prostředí.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Při pokusu nevznikají odpady.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.