Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- arch filtračního papíru
- štěteček
- lepicí páska

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

roztok fenolftaleinu, 5% roztok uhličitanu sodného v nádobce s rozprašovačem, ocet v nádobce s rozprašovačem

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Před provedením pokusu napíšeme štětečkem omočeným v roztoku fenolftaleinu na arch filtračního papíru slovo AHOJ a papír necháme vyschnout. Připravený papír připevníme páskou na tabuli a prstem před ním naznačíme jako bychom psali AHOJ. Papír postříkáme roztokem uhličitanu sodného, objeví nápis. Po zaschnutí nápis postříkáme octem, nápis zmizí.

Chemikálie

Fenolftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
Bezpečnostní list

Uhličitan sodný dekahydrát

Na2CO3 * 10H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Roztok kyseliny octové (ocet) reaguje s uhličitanem sodným za vzniku octanu sodného, oxidu uhličitého a vody, což vyjadřuje chemická rovnice:

2 CH3COOH + Na2CO3 → 2 CH3COONa + CO2 + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Roztok uhličitanu sodného působí zásaditě, zbarvuje roztok fenolftaleinu červeně a tím dojde k „vyvolání“ písma. Ocet reaguje s uhličitanem sodným, jeho nadbytek působí kysele, fenolftalein se odbarví a písmo zmizí.

Praktické souvislosti pokusu

Po zaschnutí postřiku kyselinou octovou můžeme opět „vyvolat“ písmo zpět postřikem roztokem uhličitanu sodného.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při práci s rozprašovačem nutno dbát na to, aby nedošlo k zasažení očí a obličeje rozstřikovanými látkami, resp. k vdechování vzniklého aerosolu.

Likvidace odpadů

Odpad zlikvidujeme spolu s komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Nepoužívat koncentrované roztoky kyseliny octové a uhličitanu sodného. Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.