Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- vysoká kádinka (1 - 2 l)
- kuželová baňka 100 – 150 ml
- střička
- skleněná tyčinka

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ocet (kyselina octová 8%), hydrogenuhličitan sodný („jedlá soda“), kapalný saponát, červené potravinové barvivo

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Připravíme si nasycený roztok hydrogenuhličitanu sodného ve vodě (rozpustnost při 20 °C je 9,6 g/100 g vody). Tímto roztokem téměř naplníme kuželovou baňku. Do baňky přidáme na špičku lžičky potravinářské barvivo, 3 až 5 kapek saponátu a zamícháme tyčinkou. Baňku opatrně ponoříme pod hladinu vody v kádince (hladina vody by měla být nejméně 5 cm nad ústím baňky). Trubičkou střičky stříkneme do baňky pod vodou ocet.

Chemikálie

Hydrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Ocet reaguje s uhličitanem sodným, vzniká plynný oxid uhličitý vytvářející se saponátem pěnu, která uniká z baňky na hladinu. Dalšími produkty reakce jsou octan sodný a voda. Děj vyjadřuje chemická rovnice:

CH3COOH + NaHCO3 → CO2 + CH3COONa + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Z baňky uniká na hladinu vody pěna.

Praktické souvislosti pokusu

Pokusy se sopkou na stole a pod vodou jsou učeny především pro zájmovou činnost s možností využití i na letním táboře.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Při tomto pokusu nevznikají žádné odpady, které by bylo nutné separátně likvidovat.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.