Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- velká Petriho miska
- plastelína
- víčko z plastové láhve
- střička
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ocet (kyselina octová 8%), saponát, hydrogenuhličitan sodný, potravinářské barvivo (např. červené)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na Petriho misku položíme víčko z plastové láhve, naplníme ho hydrogenuhličitanem sodným a přidáme 2-3 kapky saponátu a na špičku lžičky potravinářského barviva. Z plastelíny vymodelujeme kužel ve tvaru sopky se širším otvorem dole a úzkým otvorem nahoře. Kužel postavíme na připravené víčko ve středu misky a jeho spodní okraj přitiskneme k misce. Horním otvorem stříkneme ze střičky do kužele ocet.

Chemikálie

Hydrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Ocet reaguje s hydrogenuhličitanem sodným, vzniká plynný oxid uhličitý, který vytváří se saponátem pěnu vytékající z horního otvoru „sopky“. Dalšími produkty reakce jsou octan sodný a voda. Reakci vyjadřuje chemická rovnice:

CH3COOH + NaHCO3 → CO2 + CH3COONa + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Ze „sopky“ uniká pěna, která stéká po vnějších stěnách kužele jako „láva“.

Praktické souvislosti pokusu

Stejnou reakci můžeme použít při dramatizaci pohádky „Hrnečku vař“. Do hrnečku vymodelovaného z plastelíny připravíme hydrogenuhličitan sodný a saponát a zalijeme „vodou“ (octem).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Při tomto pokusu nevznikají žádné odpady, které by bylo nutné separátně likvidovat.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.