Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.





V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
-Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

-Chemické reakce
-Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

-Demonstrační
-Žákovský
-Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- kuželová baňka (500 ml)
- plastová vana

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

30% peroxid vodíku, nasycený roztok jodidu draselného, kapalný saponát (např. Jar)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do baňky s peroxidem vodíku (8 ml) a saponátem (4 ml) postavené v plastové vaně přilijeme roztok jodidu draselného.

Chemikálie

Peroxid vodíku

H2O2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Jodid draselný

KI

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Hydroxid draselný

KOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při pokusu probíhá reakce peroxidu vodíku s jodidem draselným, vzniká jod a hydroxid draselný:

H2O2 + 2 KI → I2 + 2 KOH

Zároveň dochází k rozkladu peroxidu vodíku za vývoje plynného kyslíku:

2H2O2 → O2 + 2H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Vznikající plynný kyslík vytváří v roztoku se saponátem pěnu, která uniká z baňky. Pěna připomíná zubní pastu nanášenou na zubní kartáček. Proto název „sloní pasta“.

Praktické souvislosti pokusu

Pro zvýšení efektu můžeme do roztoku v baňce přidat potravinářské barvivo.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství peroxidu vodíku.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Směs po zreagování uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou. Při úklidu použijeme rukavice a brýle, pěna může obsahovat nezreagovaný peroxid vodíku, kyslík a hydroxid draselný.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.