Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Chemické látky a směsi

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- trojnožka
- keramická síťka
- kahan
- kádinka (250 až 500 ml)
- Varná baňka s kulatým dnem (500 až 1000 ml)
- zapalovač
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Rukavice z butylové pryže (vrstva 0,7 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

jod, práškové dřevěné uhlí

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na keramickou síťku umístěnou na trojnožce položíme kádinku se 3 až 4 lžičkami směsi jodu a práškového dřevného uhlí. Na ústí kádinky položíme dno baňky se studenou vodou. Síťku s kádinkou pozvolna zahříváme plamenem kahanu.

Chemikálie

Dřevěné uhlí (práškové)

C

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při zahřívání směsi jodu a práškového uhlí dochází k jejímu rozdělení. Uvolněné páry jodu krystalizují na dně baňky. Nečistoty (práškové uhlí) zůstávají na dně kádinky.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že se při zahřívání ze směsi uvolňují fialovohnědé páry jodu, které krystalují na chladném dnu baňky.

Praktické souvislosti pokusu

Jod býval uváděn jako příklad látky, která sublimuje. Současné výklady chování jodu při zahřívání za atmosférického tlaku se kloní k názoru, že přechodně dochází i ke vzniku kapalné fáze, nejedná se tedy o typickou sublimaci.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jodu. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

K likvidaci odpadů přistoupíme po vychladnutí a pracujeme v digestoři. Vysublimovaný jod i zbytky směsi jodu s dřevěným uhlím uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Zahřívání kádinky nad plamenem nutno provádět pouze přes keramickou síťku. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo.

Zakázané činnosti

K likvidaci odpadů přistoupíme po vychladnutí a pracujeme v digestoři. Vysublimovaný jod i zbytky směsi jodu s dřevěným uhlím uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.