Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- titrační baňka (150 – 200 ml)
- bavlněná nit
- špejle
- miska k zakrytí baňky

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

5% roztok dusičnanu olovnatého, zinek (plech přibližně o šířce 1 cm a délce 10 cm)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Ze zinkového plechu stočíme spirálu odzdola nahoru se zužující. Na horní konec spirály uvážeme nit. Přes ústí baňky s roztokem dusičnanu olovnatého položíme špejli a na ní uvážeme druhý konec nitě tak, aby celá spirála byla v roztoku ponořena. Baňku uzavřeme miskou.

Chemikálie

Dusičnan olovnatý

Pb(NO3)2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Zinek (plech)

Zn
- Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Olovo (krystaly)

Pb

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Dusičnan zinečnatý

Zn(NO3)2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Oxidující
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Zinek reaguje s roztokem dusičnanu olovnatého, vzniká olovo a roztok dusičnanu zinečnatého:

Zn + Pb(NO3)2 → Pb + Zn(NO3)2

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že na povrchu zinku se pozvolna vylučuje vrstvička krystalů kovu. Při dlouhodobém pozorování vytvářejí vyloučené krystalky olova podobu koruny stromu.

Praktické souvislosti pokusu

Olovo je v řadě reaktivity kovů vpravo od zinku, a proto reaktivnější zinek z roztoku olovnaté soli vytěsňuje méně reaktivní olovo.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zamezit kontaktu dusičnanu olovnatého s kůží a očima, nevdechovat jeho prach. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Obsah baňky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu dusičnanu olovnatého s kůží a očima, nevdechovat jeho prach. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.