Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Samozápalná směs

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- trojnožka
- keramická síťka
- kapátko

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)

Použité chemikálie a další prostředky

manganistan draselný, glycerol

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na keramickou síťku položenou na trojnožce nasypeme hromádku manganistanu draselného (3 -5 g) a na ní přikápneme glycerol (asi 1 ml).

Chemikálie

Manganistan draselný

KMNO4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Glycerol

C3H8O3
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Redoxní reakce manganistanu draselného s glycerolem je exotermní. Při uvolňování reakčního tepla dochází k samovolnému vznícení směsi.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Přibližně za 30 s po přidání glycerolu se směs vznítí a hoří oslňujícím plamenem.

Praktické souvislosti pokusu

Variantou pokusu je postup, kdy manganistan draselný zabalíme do toaletního papíru (kulička o průměru 3 – 8 mm). Kuličku položíme na keramickou síťku a kápneme na ni 2 – 3 kapky glycerolu. Doporučujeme manganistan draselný před použitím rozetřít.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství KMnO4. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zabránit kontaktu s KMnO4. Zabránit úniku do životního prostředí. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Po nakapání glycerolu nutno ihned stáhnout okno digestoře.

Likvidace odpadů

Směs po zreagování a vychladnutí uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Reakce probíhá velmi bouřlivě a může dojít k rozletu žhavých částic. V blízkosti reakční směsi se proto nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj).

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (kouř). Nedívat se přímo na hořící reakční směs – hrozí poškození zraku. S ohledem na nebezpečnost pokusu a riziko vzniku požáru se nedoporučuje tento pokus provádět ve školním prostředí ani při zájmových činnostech. Pokus smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Je nutné dodržet ochranu přihlížejících osob - zástěnou nebo dostatečnou vzdáleností (min. 2 metry). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.