Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.





V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Rozpustnost chlorovodíku ve vodě

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické látky a směsi
- Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Varná baňka s kulatým dnem (500 až 1000 ml) se zátkou, kterou prochází skleněná trubička, jejíž konec uvnitř baňky je zúžený
- Skleněná vana

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

chlorovodík, voda, roztok lakmusu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Baňku naplněnou plynným chlorovodíkem uzavřeme zátkou, jejíž konec v baňce je zúžený. Potom baňku obrátíme dnem vzhůru a ústí baňky s vyčnívajícím koncem trubičky ponoříme do vany s vodou a roztokem lakmusu. Pozorujeme, že kapalina z vany je pozvolna nasávána trubičkou do baňky, až se u zúženého ústí trubičky v baňce vytvoří vodotrysk. Pozorujeme, že fialová kapalina z vany se v baňce mění na červenou.

Chemikálie

Lakmus

C28H24N2O7
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorovodík (plyn)

HCl

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Chlorovodík se rozpouští ve vodě a v baňce vzniká podtlak, který vyvolá „vodotrysk“, kdy se voda z vany nasává do baňky. Fialový roztok lakmusu zčervená, protože při rozpouštění chlorovodíku ve vodě vzniká kyselina chlorovodíková.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Fialová kapalina z vany je nasávána trubičkou do baňky, nejprve pomalu a postupně se vytvoří menší vodotrysk. Fialová barva kapaliny se v baňce mění na červenou.

Praktické souvislosti pokusu

Chlorovodík můžeme připravit reakcí kyseliny sírové s chloridem sodným (viz pokus Příprava chlorovodíku).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Plnění chlorovodíku do baňky se musí provádět v digestoři a za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Zabránit úniku do životního prostředí.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem.

Likvidace odpadů

Kapalinu z baňky po zředění vodou vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.