Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Rozpustnost amoniaku ve vodě

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
-Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické látky a směsi
- Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanická poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- varná baňka s kulatým dnem (500 až 1000 ml) se zátkou, kterou prochází skleněná trubička jejíž konec uvnitř baňky je zúžený
- skleněná vana (případně jiná větší nádoba na vodu)

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

amoniak, voda, fenolftalein

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Baňku naplněnou plynným amoniakem uzavřeme zátkou s trubičkou, jejíž konec v baňce je zúžený. Baňku obrátíme dnem vzhůru a ústí banky s vyčnívajícím koncem trubičky ponoříme do vany s vodou a roztokem fenolftaleinu. Amoniak získáme postupem uvedeným v pokusu „Příprava amoniaku“.

Chemikálie

Fenolftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Amoniak (vodný roztok)

NH3 (aq)

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Amoniak v baňce se rozpouští ve vodě, v baňce vzniká podtlak. Podtlak vyvolá „vodotrysk“, kdy se voda z vany nasává do baňky. Přítomný roztok fenolftaleinu zčervená, protože reakcí plynného amoniaku s vodou vzniká hydroxid amonný.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že kapalina z vany je pozvolna nasávána trubičkou do baňky, až se u ústí trubičky v baňce vytvoří červenofialový vodotrysk.

Praktické souvislosti pokusu

Je možné použít i jiné acidobazické indikátory, které se různě zbarvují v zásaditém prostředí. Pokus je známý z chemických show jako “Amoniakové fontány”.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Při odlévání nebo přelévání používaných látek musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Zabránit úniku látek do životního prostředí. Rozlitý roztok amoniaku ihned spláchnout vodou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Pracovat výlučně v digestoři a zajistit řádné větrání laboratoře.

Likvidace odpadů

Kapalinu z baňky uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.