Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Rozklad jodoformu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- porcelánová miska na podložce
- kahan
- zapalovač
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Filtrační polomaska (respirátor)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

jodoform, měď (měděný drát dlouhý 15 až 20 cm, jeden konec je stočený do spirály a druhý zasunut do korkové zátky)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do porcelánové misky na podložce vložíme jodoform (jednu laboratorní lžičku). Měděnou spirálu nahřejeme v plameni kahanu a vložíme do misky s jodoformem. Pozorujeme, že se uvolňují fialové páry.

Chemikálie

Jodoform

CHI3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Působením tepla se na měděné spirále jodoform rozkládá a uvolňují se fialové páry jodu.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že se uvolňují fialové páry jodu.

Praktické souvislosti pokusu

Podobně jako jodoform se při zahřátí na měděné spirále rozkládají i jiné halogenderiváty uhlovodíků. Rozkladem vznikající halogen reaguje s mědí. Vzniká příslušný halogenid. Halogenidy mědi (s výjimkou fluoridů) jsou těkavé a měďnaté kationty vzbarvují plamen zeleně . Tento postup se používá v analytické chemii k důkazu halogenderivátů uhlovodíků (Beilsteinova zkouška). Na základně nejnovějších poznatků se má za to, že při zahřívání halogenderivátů v plameni může docházet ke vzniku vysoce toxických látek. Proto je nezbytné při tomto pokusu aplikovat princip předběžné opatrnosti.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Zabránit úniku do životního prostředí. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Misku s jodoformem nutno zajistit proti převržení - umístit do korkové podložky. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m. Pracovat výlučně v digestoři.

Likvidace odpadů

Zbytky jodoformu z misky uchováme v řádně označené uzavřené nádobě pro další využití při tomto pokusu. Měděnou spirálu v digestoři vyžíháme do úplného odstranění zbytků látky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (dým). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.