Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Rozklad dichromanu amonného

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- trojnožka
- keramická síťka
- kahan
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z butylové pryže (vrstva 0,7 mm)
- Filtrační polomaska (respirátor)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

dichroman amonný

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na keramickou síťku, která je položena na trojnožce, nasypeme do tvaru kužele 3 až 4 lžičky dichromanu amonného. Síťku odspodu začneme zahřívat plamenem kahanu. Jakmile začne probíhat reakce, kahan odstavíme. Pozorujeme probíhající děje.

Chemikálie

Dichroman amonný

(NH4)2Cr2O7

- Vysoce toxické
- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Oxid chromitý

Cr2O3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Po zahřátí se dichroman amonný samovolně rozkládá, vzniká pevný zelený oxid chromitý, plynný dusík a vodní páry. Děj popisuje chemická rovnice:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + 4 H2O + N2

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že dichroman amonný se s jiskřením rozkládá a vzniká zelený prášek, který se kupí do tvaru kužele.

Praktické souvislosti pokusu

Efektní pokus nazývaný také „sopka na stole“ je motivací pro ilustraci chemického děje, chemického rozkladu a redoxních dějů. U tohoto pokusu je třeba počítat s velmi náročným úklidem. .

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zabránit kontaktu s dichromanem amonným a jeho úniku do životního prostředí. Zabránit víření a vdechování prachových částic dichromanu amonného a jejich pronikání do pracovního ovzduší během přípravy pokusu, resp. produktu – oxidu chromitého (není toxický, ale značně špiní).

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Zahřívání dichromanu na nehořlavé podložce provádět výlučně pomocí kahanu.

Likvidace odpadů

Po úplném proběhnutí reakce necháme směs vychladnout a následně uložíme do uzavřených odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.