Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko (!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 9 zkumavek
- stojánek na zkumavky
- pinzeta

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

hořčík (páska, hobliny), zinek (granule), železo (síťka, plíšek), stříbro (granule, plíšek), 5% roztoky chloridu sodného, síranu zinečnatého, chloridu železnatého nebo chloridu železitého, kyseliny chlorovodíkové, 1% roztok dusičnanu stříbrného, 10% roztok síranu měďnatého, měď (plíšky)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do 4 zkumavek se sadou kovů hořčík, zinek, železo a stříbro přidáme roztok síranu měďnatého. Do dalších 5 zkumavek v sadě roztoků, které obsahují kationty hořečnaté, zinečnaté, železnaté nebo železité, oxoniové (vodíkové) a stříbrné, vložíme měděný plíšek.

Chemikálie

Dusičnan stříbrný

AgNO3

- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Železo

Fe
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Stříbro

Ag
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Chlorid železnatý

FeCl2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Kyselina chlorovodíková 35%​

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Hořčík

Mg

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Chlorid sodný

NaCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Zinek

Zn
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Chlorid zinečnatý

ZnCl2

- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Hořčík, zinek a železo reagují s měďnatými kationty z roztoku síranu měďnatého, vzniká měď a kationty příslušných kovů:

Mg + Cu 2+ → Cu + Mg 2+

Zn + Cu 2+ → Cu + Zn 2+

Fe + Cu 2+ -→ Cu + Fe 2+

Měď reaguje s roztokem stříbrných kationtů za vzniku stříbra a měďnatých kationtů:

Cu + 2 Ag + → 2 Ag + Cu 2+

Ověření správného provedení
(výsledku)

S roztokem síranu měďnatého reaguje hořčík, zinek a železo, na povrchu kovů se vylučuje tmavá, popř. načervenalá vrstvička mědi. Roztok stříbrných kationtů s mědí nereaguje. Z roztoků kationtů reagují s mědí pouze kationty stříbrné. Na povrchu mědi vzniká tmavá vrstva stříbra.

Praktické souvislosti pokusu

Celkové výsledky pokusů odpovídají postavení prvků v řadě reaktivity:

Mg – Zn – Fe – H – Cu – Ag

K pokusu s mědí můžeme použít roztok železnaté nebo železité soli se stejným výsledkem.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Kousky kovů očistíme a uložíme k dalšímu využití, roztoky ze zkumavek uložíme do uzavřených odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny. Železo a zinek v podobě plíšku nebo kousků nejsou hořlavé (na rozdíl od práškové formy). Hořčík je reaktivní kov, který může za přístupu vzdušného kyslíku podlehnout samovznícení. Při reakci s vodou dochází k vývinu vodíku (riziko výbuchu!). Hořčík je nutné skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém chladném místě, chráněném před světlem a mimo dosah možných zdrojů zapálení.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.