Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce zinku se sírou

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Nehořlavá podložka (keramická síťka)
- Trojnožka
- Tyčový zapalovač
- Laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

práškový zinek, prášková síra

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Připravíme směs práškového zinku a práškové síry v poměru hmotností 2 : 1. Dvě až tři lžičky směsi nasypeme do středu keramické síťky položené na trojnožce. Plamen zapalovače přiložíme k hromádce připravené směsi. S oslnivým zábleskem proběhne exotermická reakce.

Chemikálie

Síra

S

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Zinek práškový pyroforický

Zn

- Hořlavé a samozápalné
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Sulfid zinečnatý

ZnS
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Zinek reaguje se sírou za zvýšené teploty za vzniku sulfidu zinečnatého. Po zahřátí a zapálení směsi dochází k bouřlivé reakci doprovázené výrazným světelným (záblesk) i tepelným efektem.

Zn + S → ZnS

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zapálení reakční směsi dojde k bouřlivé reakci s výrazným zábleskem.

Praktické souvislosti pokusu

Pokus lze využít k demonstraci chemické změny. Rozdíl ve vlastnostech výchozích látek (směsi práškového železa a práškové síry) a produktu (vzniklého sulfidu zinečnatého) lze ukázat ve dvou zkumavkách s vodou. Do první nasypeme trochu reakční směsi (železo klesá ke dnu a síra plave na hladině) a do druhé výsledný produkt reakce (nedojde k rozdělení na výchozí látky).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Při manipulaci se sírou dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s kůží. Stojánek s reakční směsí umístit dál od okraje pracovního stolu.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Vhodné je použití laboratorního zapalovače z důvodu nutnosti delšího ohřevu směsi než dojde k jejímu vzplanutí.

Likvidace odpadů

Vzniklý sulfid zinečnatý po vychladnutí uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou (H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky).

Práce s hořlavinami a plyny

Se sírou manipulovat se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení (při přípravě reakční směsi). Při zapalování reakční směsi je nutné mít stažené sklo digestoře, protože po zapálení dochází k rychlému vzplanutí a rozletu žhavých částic. Za účelem ochrany před vznikem popálenin je nutné použit rukavice a mít upnuté rukávy. Reakční směs zapalovat výlučně tyčkovým zapalovačem.

Zakázané činnosti

Vyvarovat se zvíření kovového zinku – při styku se vzduchem se může samovolně vznítit. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.