Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce sodíku s vodou pod vrstvou oleje

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické prvky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem na zkumavku
- zkumavka
- kuželová baňka (500 – 1000 ml)
- nůž
- pinzeta
- filtrační papír
- porcelánová miska

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

sodík, parafinový olej, roztok fenolftaleinu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do držáku na laboratorním stojanu ve svislé poloze upevníme zkumavku za její horní část a její spodní část zasuneme do baňky (s ohledem na bezpečnost práce pro případ prasknutí zkumavky). Do zkumavky nalijeme vodu (3 – 4 cm vysoký sloupec), přidáme 2 – 3 kapky roztoku fenolftaleinu a převrstvíme stejným objemem parafinového oleje. Ze zásobní láhve vyjmeme pinzetou sodík, na filtračním papíru odkrojíme kousek o velikosti zrnka hrachu, osušíme filtračním papírem a vložíme do připravené zkumavky.

Chemikálie

Fenoftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Sodík

Na

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Hydroxid sodný

NaOH

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Sodík nereaguje s parafínovým olejem, ale reaguje s vodou, vzniká vodík a roztok hydroxidu sodného:

2 Na + 2 H2O → H2 + 2 NaOH

Ověření správného provedení
(výsledku)

Bublinky plynného vodíku na povrchu sodíku kov nadlehčují, sodík stoupá do vrstvy oleje. V oleji se plyn z povrchu sodíku uvolní a kov klesá zpět do vody. Vznikající roztok hydroxidu sodného způsobuje zčervenání roztoku fenolftaleinu.

Praktické souvislosti pokusu

Efektní provedení pokusu se také nazývá Chemické jojo.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství sodíku. Sodík uchopovat kovovou pinzetou nebo kleštěmi. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí a rukou. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při upínání zkumavky do držáku pracovat opatrně a dotahovat šroub pouze zlehka, aby nedošlo k prasknutí zkumavky. Přebytečný sodík je nutno ihned vrátit do zásobní láhve v níž musí být dostatečné množství petroleje nebo parafínového oleje. Láhev ihned uzavřeme zábrusovou zátkou.

Likvidace odpadů

Po úplném skončení reakce obsah zkumavky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při reakci se vyvíjí hořlavý vodík. Je nezbytné odstranit z blízkosti aparatury možné zdroje zapálení.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Pro hašení hořícího sodíku nepoužívat vodu. Při reakci sodíku s vodou vzniká vysoce hořlavý vodík. Neponechávejte sodík dlouho na vzduchu – hrozí jeho samovznícení. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.