Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce sodíku s ethanolem

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce
- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- krystalizační miska
- pinzeta
- nůž
- filtrační papír

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ethanol, sodík

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Krystalizační misku naplníme asi do ¼ ethanolem. Pinzetou vyjmeme ze zásobní láhve sodík, položíme ho na filtrační papír a filtračním papírem osušíme. Odkrojíme z něj část o velikosti zrnka hrachu a zbývající kov vrátíme zpět do zásobní láhve. Sodík ještě jednou osušíme filtračním papírem a pinzetou položíme na hladinu ethanolu ve středu misky. Probíhá reakce, kdy se na povrchu kovu vyvíjí plyn.

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Sodík

Na

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Ethanolát sodný

C2H5ONa

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při reakci sodíku s ethanolem vzniká plynný vodík a ethanolát sodný. Průběh reakce vyjadřuje chemická rovnice:

2 Na + CH3CH2OH → H2 + CH3CH2ONa

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po vložení sodíku na hladinu ethanolu se na povrchu kovu vyvíjí plyn.

Praktické souvislosti pokusu

Sodík reaguje i s dalšími primárními alkoholy za vzniku vodíku a příslušného alkoholátu. Pokud reaguje sodík postupně se členy homologické řady primárních alkoholů (methanol, ethanol, propan-1-ol, butan-1-ol), pozorujeme klesající tendenci v rychlosti reakce. S rostoucím počtem uhlíků v molekule primárního alkoholu klesá polarita vazby O-H a tím pádem i kyselý charakter primárního alkoholu. Proto je reakce s methanolem nejbouřlivější. .

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Použít pouze nezbytně nutné množství sodíku. Sodík uchopovat kovovou pinzetou nebo kleštěmi. Zamezit kontaktu sodíku s kůží a očima. Zajistit řádné větrání laboratoře. Zabránit kontaktu s ethanolem, nevdechovat jeho výpary. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přebytečný sodík je nutno ihned vrátit do zásobní láhve, v níž musí být dostatečné množství petroleje nebo parafínového oleje. Láhev ihned uzavřeme zábrusovou zátkou.

Likvidace odpadů

Po zreagování veškerého sodíku obsah reakční misky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá ethanol, který je vysoce hořlavý. S látkou nutno manipulovat se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení. Při práci s hořlavými kapalinami používejte pouze nezbytně nutné množství látky. Při práci s hořlavými látkami je nutno zamezit tvorbě výbušných směsí a vyloučit možnost iniciace par. Při rozlití hořlavých kapalin je pro asanaci nutné použít vhodné sorpční materiály podle druhu látky – je zakázáno je stírat hadry z umělých vláken nebo plastovými stěrkami (nebezpečí vzniku statické elektřiny). Při tomto pokusu vzniká plynný vodík, který je vysoce hořlavý a výbušný. Je nutné se vyvarovat používání otevřeného plamene a jiných zdrojů zapálení v blízkosti probíhající reakce.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Pro hašení hořícího sodíku nepoužívat vodu. Neponechávejte sodík dlouho na vzduchu – hrozí jeho samovznícení. Při reakci sodíku s ethanolem vzniká vysoce hořlavý vodík. Páry ethanolu jsou snadno zápalné, se vzduchem tvoří toxické a výbušné směsi těžší než vzduch; drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň šíří do velkých vzdáleností. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.