Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce roztoku síranu měďnatého s amoniakem

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyměnitelným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- skleněná vana

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

koncentrovaný roztok amoniaku, 5% roztok síranu měďnatého

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do skleněné vany naplněné asi do 4/5 jejího objemu roztokem síranu měďnatého přikapáváme koncentrovaný roztok amoniaku.

Chemikálie

Hydroxid měďnatý

Cu(OH)2

- Vysoce toxické
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Síran měďnatý

CuSO4

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Síran tetraamin měďnatý

H12CuN4O4S

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Amoniak (vodný roztok)

NH3 + aq

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Zásaditý roztok amoniaku reaguje se síranem měďnatým za vzniku světle modré sraženiny hydroxidu měďnatého. Hydroxid měďnatý následně reaguje s přebytkem roztoku amoniaku a vzniká fialový roztok síranu tetraamminměďnatého. Děje jsou popsány rovnicemi:

Cu2+(aq) + 2 OH-(aq) → Cu(OH)2(s)

CuSO4 + 4 NH3 → [Cu(NH3 )4 ]SO4

Ověření správného provedení
(výsledku)

V kyvetě vzniká nejprve světle modrá sraženina, která se dalším přidáváním roztoku amoniaku rozpouští za vzniku tmavě fialového roztoku.

Praktické souvislosti pokusu

Snadno realizovatelný názorný experiment lze využít při výkladu podstaty srážecích a komplexotvorných chemických reakcí.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství amoniaku. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Směs po zreagování uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.