Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce lithia s vodou

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Chemické prvky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- krystalizační miska
- pinzeta
- nůž
- filtrační papír

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

lithium, roztok fenolftaleinu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do krystalizační misky naplněné asi do ¼ vodou přidáme 5 až 10 kapek roztoku fenolftaleinu. Ze zásobní láhve vyjmeme pinzetou lithium, položíme na filtrační papír a filtračním papírem osušíme. Nožem odkrojíme krychličku o velikosti zrnka hrachu a přebytečný kov vrátíme do zásobní láhve. Lithium opět osušíme filtračním papírem a vložíme na hladinu vody v misce.

Chemikálie

Fenolftalein

C20H14O4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Vodík

H2

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Lithium

Li

- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Hydroxid lithný

LiOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Lithium reaguje s vodou za vzniku plynného vodíku a roztoku hydroxidu lithného, což dokazuje zčervenání roztoku fenolftaleinu. Reakci vyjadřuje chemická rovnice:

2 Li (s) +2 H2O (l) → H2 (g) + 2 LiOH (aq)

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že kov s vodou reaguje, vyvíjí se plyn a fenolftalein v misce se zbarvuje červeně.

Praktické souvislosti pokusu

Sloučeniny lithia mají široké využití při výrobě dobíjecích baterií (např. pro mobilní telefony, fotoaparáty a další přístroje).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství kovového lithia. Z větších kusů je obdobně jako v případě dalších alkalických kovů třeba odkrojit. Lithium je výrazně tvrdší, a proto se hůře krájí. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Lithium uchopovat pouze kovovou pinzetou nebo kleštěmi. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přebytečné lithium je nutno ihned vrátit do zásobní láhve, v níž musí být dostatečné množství petroleje nebo parafínového oleje. Láhev ihned uzavřeme zábrusovou zátkou.

Likvidace odpadů

Po zreagování veškerého lithia obsah reakční misky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při neopatrné manipulaci s kovovým lithiem a jeho skladování za přístupu vzdušného kyslíku může dojít k jeho samovznícení. Lithium je nutné skladovat pod vrstvou petroleje nebo parafínového oleje. Při tomto pokusu vzniká plynný vodík, který je vysoce hořlavý a výbušný. Je nutné se vyvarovat používání otevřeného plamene a jiných zdrojů zapálení v blízkosti probíhající reakce.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu lithia s kůží a očima. Neponechávat lithium dlouho na vzduchu - hrozí riziko samovznícení. Při reakci vzniká vodík, který je výbušný. Pokus je proto nutné provádět se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.