Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce jodu s hliníkem

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Kyseliny a hydroxidy
- Chemické reakce
- Soli

Druh pokusu

Demonstrační Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- porcelánová miska s podložkou
- střička s vodou
- skleněný zvon
- třecí miska s tloučkem
- laboratorní lžička
- nehořlavá podložka (např. dlaždice)

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

jod, hliník (prášek), voda

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Ve třecí misce opatrně rozetřeme směs práškového hliníku (jedna lžička) a jodu (jedna lžička). Směs vpravíme do misky uložené v podložce spočívající na nehořlavé podložce. Ke směsi hliníku a jodu v misce přikápneme střičkou vodu. Jakmile začne probíhat reakce, misku zaklopíme zvonem. Pozorujeme, že se ze směsi uvolňují fialové páry a vzniká plamen.

Chemikálie

Hliník (prach)

Al

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Jodid hlinitý

AlI3

- Žíravé a korozivní
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při silně exotermické redoxní reakci dochází k syntéze hliníku s jodem za vzniku jodidu hlinitého, což vyjadřuje chemická rovnice:

2 Al + 3 I2 → 2AlI3

Voda reakci iniciuje, ale po ukončení děje zůstává beze změny – je katalyzátorem reakce. Část nezreagovaného jodu se vypaří teplem uvolněným z reakce.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme plamen a fialové páry jodu.

Praktické souvislosti pokusu

Může se stát, že směs nezreaguje. Pokud k tomu dojde, je třeba směs nechat zcela rozpustit v přebytku 5% hydroxidu sodného a poté uložit do uzavřených suchých odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. V žádném případě není možné nezreagovanou směs nechat bez dozoru, hrozí opožděné spuštění reakce.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Při práci s jodem používat ochranu pokožky rukou a dýchacích orgánů (zamezit vdechování jeho výparů). Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

V okamžiku, kdy se začne vyvíjet dým tvořený částicemi jodidu hlinitého je nebytné misku přikrýt skleněným zvonem, anebo stáhnout sklo digestoře.

Likvidace odpadů

Je třeba, aby reakce proběhla. Zbytky po reakci necháme vychladnout, uložíme do uzavřených suchých odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při pokusu se používá práškový hliník, který je pyroforický.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (dým jodidu hlinitého). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.