Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce chloru v semimikro aparatuře

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické prvky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem
- semimikro-aparatura (sestavená z odsávací - zkumavky uzavřené zátkou, kterou prochází vývod vložené pipetky a na boční vývod zkumavky je zátkou připojena trubice se zúženým , nahoru ohnutým koncem)
- laboratorní lžička
- pinzeta
- buničitá vata

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

manganistan draselný, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, modrý lakmusový papírek, 5% roztok bromidu draselného, 5% roztok jodidu draselného, 20% roztok hydroxidu draselného

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do držáku na laboratorním stojanu upevníme odsávací zkumavku s manganistanem draselným (1 lžička) a uzavřeme zátkou s pipetkou naplněnou koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Do trubice se zúženým ohnutým koncem pinzetou nejdříve až k zúženému konci zasuneme smotek vaty s roztokem jodidu draselného, do středu smotek vaty s roztokem bromidu draselného a na okraj vložíme ve vodě ovlhčený proužek modrého lakmusového papírku. Širší konec trubice připojíme zátkou na boční vývod odsávací zkumavky. Do užšího konce trubice pinzetou zasuneme smotek vaty s roztokem hydroxidu draselného. Kyselinu z pipetky pozvolna přikapáváme na manganistan ve zkumavce.

Chemikálie

Kyselina chlorovodíková 35%​

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Manganistan draselný

KMNO44

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Bromid draselný

KBr

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Jodid draselný

KI

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Hydroxid draselný

KOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Brom

Br2

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlor

Cl2

- Vysoce toxické
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Manganistan draselný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, vzniká chlor, chlorid draselný, chlorid manganatý a voda:

2 KMnO4 + 16 HCl → 5 Cl2 + 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O

Chlor reaguje s bromidem za vzniku bromu a chloridu, s jodidem za vzniku jodu a chloridu:

Cl2 + 2 Br- → Br2 + 2 Cl-
Cl2 + 2 I- → I2 + 2Cl-

Chlor reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové a kyseliny chlorné:

Cl2 + H2O → HCl + HOCl

Chlor reaguje s hydroxidem sodným, vzniká chlorid draselný, chlornan draselný a voda:

Cl2 + 2 KOH → KCl + KClO + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové na manganistan draselný vzniká žlutozelený plyn. Vlhký modrý lakmusový papírek jeho působením nejdříve zčervená a následně se odbarví. Na vatě s roztokem bromidu vzniká hnědá kapalina a na vatě s roztokem jodidu tmavá pevná látka.

Praktické souvislosti pokusu

Sledované reakce chloru s bromidem a jodidem ukazují, že reaktivita ve skupině halogenů klesá s rostoucím protonovým číslem. Chlor je reaktivnější než brom a jod.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zásobní lahev obsahující kyselinu chlorovodíkovou se musí přemísťovat uzavřená. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zabránit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Při rozebírání aparatury je nutné pracovat velmi opatrně a v digestoři - hrozí uvolnění nezreagovaného plynného chloru a par bromu.

Likvidace odpadů

Kyselinu chlorovodíkovou uchováme v řádně označené nádobě pro další použití. Směs po zreagování a ostatní materiály uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (kouř). Neponechávat zásobní lahev s kyselinou chlorovodíkovou otevřenou. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.