Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Působení koncentrované kyseliny sírové na organické látky

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- krystalizační miska
- pinzeta

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

koncentrovaná kyselina sírová, sacharosa (kostka cukru), bavlněná látka (asi 3×3 cm), filtrační papír (asi 3×3 cm)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do misky nalijeme 1 až 2 cm vysokou vrstvu koncentrované kyseliny sírové. Pinzetou vložíme do koncentrované kyseliny sírové v misce postupně kostku cukru, kousek papíru a bavlněné látky. Pozorujeme, že látky pozvolna černají.

Chemikálie

Kyselina sírová 96%

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Koncentrovaná kyselina sírová pohlcuje vodu (je hygroskopická). Z některých organických látek, např. sacharosy (potravinový cukr), celulosy (papír, bavlna) odnímá vázaný vodík a kyslík v poměru složení vody 2 : 1, probíhá dehydratace, při které vzniká uhlík.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme zčernání organických látek vložených do koncentrované kyseliny sírové.

Praktické souvislosti pokusu

Při rozpouštění koncentrované kyseliny sírové ve vodě se uvolňuje značné množství tepla. Proto při jejím ředění je nutné opatrně, pozvolna, za neustálého míchání, přidávat kyselinu do vody. Nikdy nepřidáváme vodu do kyseliny, protože voda se teplem uvolněným při mísení ihned vypařuje a spolu s kyselinou se z nádoby rozstřikuje. Kyselina sírová patří k nejvýznamnějším výrobkům chemického průmyslu se širokým využitím (nazývá se proto také „krev průmyslu“).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství kyseliny sírové. Lahev obsahující kyselinu sírovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Při vkládání kostky cukru do kyseliny sírové dbát na to, aby nedošlo k pádu kostky do kyseliny a jejímu vystříknutí. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři. Vkládání jednotlivých organických materiálů do misky s kyselinou provádět pomocí pinzety.

Likvidace odpadů

Zbylou koncentrovanou kyselinu sírovou dostatečně zředíme vodou (lijeme vždy kyselinu do vody) a vylijeme do výlevky. Zbytky organických látek uložíme do uzavřených odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu kyseliny sírové s kůží a očima, nevdechovat její výpary. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.