Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Proč těsto kyne

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické reakce
- Přírodní látky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- odsávací baňka (1000 – 2000 ml)
- promývací baňka
- zátka do kuželové baňky s trubičkou ohnutou do pravého úhlu
- spojovací hadička
- dmýchací balonek
- trubička pro dechovou zkoušku na důkaz alkoholu

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

cukr (glukosa nebo sacharosa), mouka, kvasnice (droždí), vápenná voda (nasycený roztok hydroxidu vápenatého)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Ke směsi cukru a mouky (přibližně v poměru 1:1) přidáme kvasnice a vodu. Takto připravené těsto vpravíme do odsávací baňky. Baňku uzavřeme zátkou s trubičkou ohnutou do pravého úhlu a na vnější konec trubičky připojíme dmýchací balonek. K bočnímu vývodu odsávací baňky hadičkou připojíme trubičku pro důkaz alkoholu a ke druhému konci trubičky hadičkou připojíme promývací baňku s vápennou vodou (hladina kapaliny zasahuje 1 - 2 cm nad ústí vnitřní trubičky baňky). Asi po 10 minutách několikrát balonkem dmýchneme vzduch do aparatury.

Chemikálie

Hydroxid vápanetý

Ca(OH)2

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Enzymy kvasinek v kvasnicích působí na glukosu nebo sacharosu, vzniká oxid uhličitý a ethanol. Oxid uhličitý reaguje s vápennou vodou za vzniku uhličitanu vápenatého:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Těsto kvasí a vznikajícím plynem zvětšuje svůj objem. Plyn unikající z odsávací baňky probublává roztokem vápenné vody, kde vzniká bílá sraženina, která dokazuje, že unikajícím plynem je oxid uhličitý. Změna barvy detekční trubičky dokazuje, že při kynutí vzniká také ethylalkohol.

Praktické souvislosti pokusu

Rozlišujeme různé typy kvašení podle druhu působících mikroorganismů a jejich enzymů. Kromě alkoholového kvašení (výroba piva, vína) např. mléčné kvašení (výroba jogurtů a sýrů) nebo octové kvašení (výroba kyseliny octové). Fermentaci neboli kvašení lze využít i k získávání hořlavých plynů z bioodpadů.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Při přípravě vápenné vody použít ochranné pracovní prostředky pro ochranu očí a rukou. Rozlitá vápenná voda se musí ihned setřít hadrem. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při prořezávání zátky korkovrtem je nutné pracovat opatrně, aby nedošlo k vysmeknutí korkovrtu a pořezání rukou. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem.

Likvidace odpadů

Vápennou vodu po zředění vylijeme do výlevky, ostatní odpad zlikvidujeme s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.