Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Proč svíčka zhasne

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- velká kuželová baňka (1000 – 2000 ml)
- zátka do hrdla baňky se spalovací lžičkou a svíčkou (na misce spalovací lžičky je postavena svíčka a držák spalovací lžičky prochází zátkou tak, aby po vložení zátky do baňky byla miska lžičky se svíčkou 3 – 4 cm nad dnem baňky)
- Zapalovač
- černé pozadí

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

vápenná voda (nasycený roztok hydroxidu vápenatého)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do baňky nalijeme 1 – 2 cm vysoký sloupec vápenné vody. Zapálíme svíčku postavenou na spalovací lžičce, lžičku zasuneme do baňky a zátkou baňku uzavřeme. Po zhasnutí svíčky pozorujeme orosení vnitřních stěn baňky. Zátku se lžičkou a svíčkou vyjmeme z baňky, obsah baňky protřepeme a proti černému pozadí pozorujeme změny v baňce.

Chemikálie

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Podstatou důkazu oxidu uhličitého jeho reakcí s hydroxidem vápenatým je vznik bílé sraženiny uhličitanu vápenatého, což vyjadřuje chemická rovnice:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při hoření svíčky dochází k reakci vzdušného kyslíku s parafinem svíčky. Jakmile se spotřebuje kyslík v baňce, plamen zhasíná. Při hoření parafinu vzniká voda (orosení vnitřních stěn baňky) a oxid uhličitý (důkaz vápennou vodou).

Praktické souvislosti pokusu

Pokus dokazuje na příkladu parafinu, že organické látky obsahují vázaný uhlík (v produktech hoření je oxid uhličitý) a vodík (v produktech hoření je voda).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Rozlité alkálie se musí ihned spláchnout vodou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při prořezávání zátky korkovrtem je nutné pracovat opatrně, aby nedošlo k vysmeknutí korkovrtu a pořezání rukou.

Likvidace odpadů

Obsah baňky po zředění vodou vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá hořící svíčka. Doporučujeme pro zapálení použít tyčkový zapalovač.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.