Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

5 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- skleněná baňka
- vata namočená v roztoku hydrogenuhličitanu sodného nebo uhličitanu sodného

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Rukavice z butylové pryže (vrstva 0,7 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

jodid draselný, oxid manganičitý, kyselina sírová, nasycený roztok uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu sodného

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do baňky s jodidem draselným a oxidem manganičitým nalijeme malé množství koncentrované kyseliny sírové a pozorujeme uvolňování temně fialových par jodu. Baňku uzavřeme vatou namočenou v hydrogenuhličitanu sodném.

Chemikálie

Kyselina sírová 96%

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Jodid draselný

KI

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Oxid manganičitý

MnO2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Hydrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Jód

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpeční při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpčné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Jod je možné připravit redoxní reakcí jodidů s oxidem manganičitým a kyselinou sírovou:

2 NaI + MnO2 + 2 H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + I2 + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Přilitím kyseliny sírové na směs jodidu draselného s oxidem manganičitým dochází k uvolňování temně fialových par jodu.

Praktické souvislosti pokusu

Jod je vzácný prvek, který se v přírodě vyskytuje jen ve sloučeninách. Tvoří tmavě fialové destičkovité krystalky. Jde o důležitý biogenní prvek, jehož přítomnost v potravě je nezbytná pro správný vývoj organismu a fungování štítné žlázy.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství látek. Zajistit řádné větrání laboratoře. Lahev obsahující kyselinu sírovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Standardní práce se skleněným laboratorním nádobím.

Likvidace odpadů

Zbytky a odpady obsahující jod uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima. Nevdechovat výpary kyseliny sírové ani plynný jod vznikající při reakci. Zabránit kontaktu kyseliny sírové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Zamezit kontaktu kyseliny sírové s kovy – vzniká vodík (nebezpečí výbuchu). Zabránit úniku použitých látek do životního prostředí. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.