Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava chlorovodíku

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické látky a směsi
- Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Aparatura pro přípravu plynů složená z baňky (250 až 500 ml) uzavřené zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky a odvodná trubička
- skleněná trubička ohnutá do pravého úhlu
- varná baňka s kulatým dnem (500 až 1000 ml) a podložkou pro postavení na stole
- hodinové sklo k zakrytí baňky
laboratorní stojan s držákem na baňku
- kádinka (100 až 150 ml) s vodou
- laboratorní lžička
- lakmusový papírek
- univerzální indikátorový papírek

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

chlorid sodný, kyselina sírová

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Sestavíme aparaturu pro přípravu a jímání plynu. Do baňky upevněné držákem na stojanu vložíme 3 až 4 lžičky chloridu sodného. Baňku uzavřeme zátkou s dělicí nálevkou a odvodnou trubičkou. Na odvodnou trubičku připojíme hadičkou trubičku ohnutou do pravého úhlu a zasuneme ji ke dnu baňky postavené v podložce na pracovní desce digestoře. Dělicí nálevku naplníme asi do ½ koncentrovanou kyselinou sírovou, kterou pozvolna z dělicí nálevky přikapáváme na chlorid sodný v baňce. Sledujeme, že se vyvíjí plyn, který je zaváděn ke dnu baňky. O naplnění baňky plynem se přesvědčíme přiložením ve vodě zvlhčeného lakmusového papírku a univerzálního indikátorového papírku k ústí baňky. Fialový lakmusový i žlutý univerzální indikátorový papírek se zbarvují červeně.

Chemikálie

Kyselina sírová 96%

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorovodík

HCl

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid sodný

NaCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Síran sodný

Na(SO4)2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Koncentrovaná kyselina sírová reaguje s pevným chloridem sodným za vzniku plynného chlorovodíku a síranu sodného. Plynný chlorovodík reaguje s vodou a vzniká kyselina chlorovodíková. Změna barvy acidobazických indikátorů na červenou dokazuje vznik kyseliny.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Naplnění baňky chlorovodíkem ověříme lakmusovým a univerzálním indikátorovým papírkem, které se zbarví červeně.

Praktické souvislosti pokusu

Baňku s plynným chlorovodíkem zakryjeme sklem a použijeme pro pokus Rozpouštění chlorovodíku ve vodě.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Pracovat výlučně v digestoři – vyvíjí se silně toxický chlorovodík. Lahev obsahující kyselinu sírovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Použít pouze nezbytně nutné množství látky. Zajistit řádné větrání laboratoře. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Zabránit úniku do životního prostředí.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při sestavování aparatury je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem.

Likvidace odpadů

Plynný chlorovodík z baňky i reakční nádoby necháme odvětrat v digestoři. Směs v reakční baňce opatrně smísíme s dostatečným množstvím vody a vylijeme do výlevky. Koncentrovanou kyselinu sírovou z dělicí nálevky uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením k dalšímu použití.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.