Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava chlorovodíku

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické reakce
- Kyseliny a hyroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem na baňku
- baňka (250 až 500 ml)
- dělicí nálevka se zátkou s otvorem pro stopku nálevky a trubičkou pro odvod plynu
- plastová hadička
- trubička ohnutá do pravého úhlu
- zkumavka
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

chlorid sodný, koncentrovaná kyselina sírová, neutrální roztok lakmusu, laboratorní lžička

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do držáku na laboratorním stojanu připevníme baňku a vložíme do ní 4 až 5 lžiček chloridu sodného. Baňku uzavřeme zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky a trubička pro odvod plynu. K vývodu trubičky připevníme hadičkou trubičku ohnutou do pravého úhlu a její vnější konec zasuneme do zkumavky s neutrálním roztokem lakmusu (asi 4 cm vysoký sloupec roztoku, konec trubičky do něj zasahuje pouze 3 – 4 mm pod hladinu). Dělicí nálevku naplníme asi do 1/3 koncentrovanou kyselinou sírovou. Koncentrovanou kyselinu sírovou pozvolna přikapáváme z dělicí nálevky na chlorid sodný v baňce. Pozorujeme, že se vyvíjí plyn. Plyn vyvíjíme tak dlouho, až se fialová barva roztoku lakmusu změní na červenou.

Chemikálie

Lakmus

C28H24N2O7
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Kyselina sírová 96%

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorovodík (plyn)

HCl + g

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid sodný

NaCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí koncentrované kyseliny sírové s pevným chloridem sodným vzniká plynný chlorovodík a síran sodný. Chlorovodík má větší hustotu než vzduch, postupně vzduch z baňky vytlačí, baňka se jím naplní a trubičkou uniká do roztoku ve zkumavce. Chlorovodík reaguje s vodou a vzniká kyselina chlorovodíková, která mění fialovou barvu lakmusu na červenou. Rozpouštění a disociaci plynného chlorovodíku ve vodě vyjadřuje iontová chemická rovnice:

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že se vyvíjí plyn. Plyn vyvíjíme tak dlouho, až se fialová barva roztoku lakmusu změní na červenou.

Praktické souvislosti pokusu

Použitou aparaturu pro přípravu chlorovodíku použijeme k naplnění baňky chlorovodíkem na pokus Rozpustnost chlorovodíku ve vodě („chlorovodíkový vodotrysk“).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zásobní lahev obsahující kyselinu sírovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Použít pouze nezbytně nutné množství kyseliny sírové. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři. Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při upínání baňky do držáku pracovat opatrně a dotahovat šroub pouze zlehka, aby nedošlo k prasknutí a pořezání o skleněné střepy. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle.

Likvidace odpadů

Nezreagovanou kyselinu sírovou uchováme v řádně označené nádobě pro další použití. Po ukončení reakce v reakční baňce obsah rozpustíme v dostatečném množství vody a vylijeme do výlevky. Obsah zkumavky zředíme vodou a vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.