Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Reakce chlorovodíku s vodním roztokem lakmusu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické reakce
- Kyseliny a hyroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem na baňku
- baňka (250 až 500 ml)
- dělicí nálevka se zátkou s otvorem pro stopku nálevky a trubičkou pro odvod plynu
- plastová hadička
- trubička ohnutá do pravého úhlu
- zkumavka
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

chlorid sodný, koncentrovaná kyselina sírová, neutrální roztok lakmusu, laboratorní lžička

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Pracovní postup je stejný, jako v případě pokusu Příprava chlorovodíku, liší se pouze v tom, že plynný chlorovodík nejímáme do prázdné baňky, nýbrž do zkumavky naplněné neutrálním roztokem lakmusu.
Do držáku na laboratorním stojanu připevníme baňku a vložíme do ní 4 až 5 lžiček chloridu sodného. Baňku uzavřeme zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky a trubička pro odvod plynu. K vývodu trubičky připevníme hadičkou trubičku ohnutou do pravého úhlu a její vnější konec zasuneme do zkumavky s neutrálním roztokem lakmusu (asi 4 cm vysoký sloupec roztoku, konec trubičky do něj zasahuje pouze 3 – 4 mm pod hladinu). Dělicí nálevku naplníme asi do 1/3 koncentrovanou kyselinou sírovou. Koncentrovanou kyselinu sírovou pozvolna přikapáváme z dělicí nálevky na chlorid sodný v baňce. Pozorujeme, že se vyvíjí plyn. Plyn vyvíjíme tak dlouho, až se fialová barva roztoku lakmusu změní na červenou.

Chemikálie

Lakmus

C28H24N2O7
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Kyselina sírová 96%

H2SO4

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorovodík (plyn)

HCl + g

- Vysoce toxické
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid sodný

NaCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí koncentrované kyseliny sírové s pevným chloridem sodným vzniká plynný chlorovodík a síran sodný. Chlorovodík má větší hustotu než vzduch, postupně vzduch z baňky vytlačí, baňka se jím naplní a trubičkou uniká do roztoku ve zkumavce. Chlorovodík reaguje s vodou a vzniká kyselina chlorovodíková, která mění fialovou barvu lakmusu na červenou. Rozpouštění a disociaci plynného chlorovodíku ve vodě vyjadřuje iontová chemická rovnice:

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že se vyvíjí plyn. Plyn vyvíjíme tak dlouho, až se fialová barva roztoku lakmusu změní na červenou.

Praktické souvislosti pokusu

Použitou aparaturu použijeme k pokusu Příprava chlorovodíku.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zásobní lahev obsahující kyselinu sírovou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny sírové musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Veškeré operace s žíravinami se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Použít pouze nezbytně nutné množství kyseliny sírové. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři. Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při upínání baňky do držáku pracovat opatrně a dotahovat šroub pouze zlehka, aby nedošlo k prasknutí a pořezání o skleněné střepy. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle.

Likvidace odpadů

Nezreagovanou kyselinu sírovou uchováme v řádně označené nádobě pro další použití. Po ukončení reakce v reakční baňce obsah rozpustíme v dostatečném množství vody a vylijeme do výlevky. Obsah zkumavky zředíme vodou a vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.