Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava chloridu amonného

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Kyseliny a hydroxidy
- Soli

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

5 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 2 promývačky
- Skleněný trubička tvaru T
- 4 krátké hadičky pro spojení jednotlivých částí aparatury
- 2 gumové balonky

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky
- Neutralizační roztok

Použité chemikálie a další prostředky

kyselina chlorovodíková, amoniak

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Sestavíme aparaturu a volné vývody dvou promývacích baněk hadičkami připojíme na konce rovné části trubičky T tak, aby volný konec trubičky směřoval nahoru. Na vývody baněk od zaváděcích trubiček připojíme pryžové dmýchací balonky. Jednu baňku naplníme asi do 1/5 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou a druhou stejným objemem koncentrovaného roztoku amoniaku. Při pokusu uchopíme každý balonek jednou rukou a zároveň dmýchneme do obou baněk vzduch. V baňkách se proudem vzduchu z roztoku uvolňuje plynný chlorovodík a plynný amoniak. Na volném horním konci trubičky plynu spolu reagují za vzniku bílého dýmu.

Chemikálie

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Amoniak, vodný roztok

NH3 + aq

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlorid amonný

NH4Cl

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Chlorid amonný ve formě bílého dýmu vzniká reakcí plynného chlorovodíku a plynného amoniaku:

NH3 + HCl → NH4Cl

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při synchronizovaném vhánění vzduchu do obou kapalin v promývačkách uniká z trubičky “tepající” proud bílého dýmu.

Praktické souvislosti pokusu

Chlorid amonný (triviálně se označuje jako salmiak) je bílá krystalická látka. Rozpouští se ve vodě za vzniku slabě kyselého roztoku. V přírodě se vyskytuje jako nerost salmiak, který vzniká např. v hořících uhelných slojích nebo sopkách kondenzací plynů vznikajících při hoření. Využívá se i v potravinářství jako regulátor kyselosti, v dýmovnicích, k úpravě povrchu při pájení aj.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Lahve obsahující žíravé látky se musí přemísťovat uzavřené. Při odlévání nebo přelévání používaných látek musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Veškeré pracovní operace se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Rozlitý roztok amoniaku ihned spláchnout vodou. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur, zejména nasouvání hadiček na skleněné trubičky, nebo při zasouvání skleněných trubiček do pryžových zátek je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle.

Likvidace odpadů

Použité látky (koncentrované vodné roztoky HCl a NH3) je možné uchovat pro další využití v řádně označených nádobách. Vzniklý chlorid amonný necháme v digestoři usadit a poté digestoř uklidíme.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zabránit kontaktu s použitými látkami, nevdechovat výpary. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové se zinkem, mědí a mosazí – vzniká vodík, který je výbušný. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Zabránit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.