Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Příprava amoniaku

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické látky a směsi
- Chemické reakce
- Kyseliny a hydroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- aparatura pro přípravu plynů složená z baňky (250 až 500 ml) uzavřené zátkou, kterou prochází stopka dělicí nálevky a odvodná trubička
- spojovací hadička
- skleněná trubička ohnutá do pravého úhlu
- varná baňka s kulatým dnem (500 až 1000 ml)
- hodinové sklíčko k zakrytí baňky
- 2 laboratorní stojany
- 2 držáky na baňky
- kádinka (100 až 150 ml) s vodou
- laboratorní lžička
- fenolftaleinový indikátorový papírek
- lakmusový indikátorový papírek
- kádinka

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Maska s filtrem proti částicím, parám a plynům s vhodnou lícnicovou částí

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

vodný roztok amoniaku, hydroxid sodný

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Sestavíme aparaturu pro přípravu plynu. Do baňky upevněné v držáku na stojanu vložíme 4 až 5 lžiček pevného hydroxidu sodného. Baňku uzavřeme zátkou s dělicí nálevkou a odvodnou trubičkou. Na odvodnou trubičku hadičkou připojíme trubičku ohnutou do pravého úhlu, která zasahuje volným koncem ke dnu baňky upevněné držákem dnem vzhůru na druhém stojanu. Dělicí nálevku naplníme do 2/3 koncentrovaným roztokem amoniaku. Roztok amoniaku z dělicí nálevky ve vyvíjecí aparatuře pozvolna přikapáváme na pevný hydroxid sodný v baňce. Sledujeme, že směs pění, vyvíjí se plyn, který trubičkou uniká ke dnu prázdné baňky upevněné na vedlejším stojanu. O naplnění baňky unikajícím plynem se přesvědčíme postupným přiložením vlhkých indikátorových papírků. Bezbarvý fenolftaleinový papírek červená a fialový lakmusový papírek modrá. Baňku s plynem uzavřeme hodinovým sklíčkem a použijeme pro pokus „Rozpustnost amoniaku ve vodě“.

Chemikálie

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Amoniak (vodný roztok)

NH3(aq)

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Amoniak (plyn)

NH3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Hořlavé nebo samozápalné
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Pevný hydroxid sodný váže z vodného roztoku amoniaku vodu (je hygroskopický) a uvolňuje se plynný amoniak.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po přikápnutí roztoku amoniaku na pevný hydroxid sodný se vyvíjí plyn. Naplnění baňky amoniakem se dokáže přiložením indikátorových papírků (zčervenání fenolftaleinového papírku a zmodrání lakmusového papírku).

Praktické souvislosti pokusu

Baňku s plynem můžeme využít pro pokus “Rozpustnost amoniaku ve vodě”.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství výchozích látek. Zabránit kontaktu s látkami, nevdechovat výpary amoniaku. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem.

Likvidace odpadů

Plynný amoniak z baňky i reakční nádoby necháme odvětrat v digestoři. Směs v reakční baňce opatrně smísíme s dostatečným množstvím vody, aby došlo k úplnému rozpuštění pevného NaOH, a po dostatečném zředění vylijeme do výlevky. Koncentrovaný roztok amoniaku z dělicí nálevky uchováme v uzavřeném obalu s příslušným bezpečnostním označením k dalšímu použití.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat vznikající amoniak. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.