Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Pokyny pro uživatele

Východiska

Platná legislativa stanoví, že pro účely praktické výuky nebo přípravy na povolání mohou být laboratorní práce prováděny pouze podle bezpečného a didakticky ověřeného pracovního postupu. Za bezpečný postup lze podle normy ČSN 01 8003 považovat pouze takový způsob nakládání s chemickými látkami nebo jejich směsmi, při jehož dodržení není důvodné předpokládat vznik nežádoucích účinků na život a zdraví osob, které podle tohoto postupu s chemickou látkou/směsí nakládají, ani osob, které by mohly být možnými důsledky prováděných činností bezprostředně ohroženy. Za didakticky ověřený postup se pak považuje taková činnost, která umožňuje osobě provádějící tuto činnost nebo osobě přihlížející získat nebo prohloubit požadované znalosti, případně i zkušenosti, a to s cílem vycházejícím z tématu, k němuž se daný experiment vztahuje. Každý školní chemický pokus tedy musí nezbytně splňovat oba výše uvedené atributy, na což se nesmí zapomínat.

Každá laboratorní práce vyžaduje důkladnou a zodpovědnou přípravu zahrnující zejména zajištění potřebných chemikálií (pouze v nezbytném množství a koncentracích), laboratorních pomůcek a přístrojů, ochranných pomůcek a havarijních prostředků. Pozornost je nutné věnovat také pracovnímu místu a pracovním podmínkám (např. zajistit dostatečné větrání, dobré osvětlení apod.). Při vlastní laboratorní práci je pak naprosto nezbytné dodržet stanovený pracovní postup, pracovat s maximální pečlivostí, nebýt zbrklý a zbytečně nehazardovat. Taktéž je nutné brát vážně všechna uvedená upozornění a výstrahy, jakož i pokyny a příkazy uvedené v bezpečnostních listech k použitým chemikáliím. Naopak zcela nepřípustné je odchylovat se od doporučeného postupu, vymýšlet alternativní varianty řešení anebo používat jiné než stanovené pomůckové vybavení. Jsou-li všechny tyto zásady dodrženy, není důvod, aby se chemický pokus nezdařil. Pakliže se tak ale nestane, je na místě se zamyslet, co mohlo být příčinou neúspěchu. Nejčastějším důvodem bývají buď špatné vstupy (např. nečistoty ve výchozích látkách, nesprávné koncentrace roztoků, chybné navážky, záměny látek apod.), anebo lidská chyba. Z vlastních chyb je vždy nutné se umět poučit a nikoli se naučit dělat chyby nové. A právě proto nesmí být žádný školní ani jiný demonstrační experiment prováděn metodou pokus-omyl. Spoléhat na náhodu a doufat, že „to vyjde“, se krutě nevyplácí. A aby se pokusy opravdu povedly, přinesly kýžený efekt a nikdo se při nich nezranil, je zapotřebí vědět, „jak na ně“.

Jak přistupovat k práci v laboratoři?

Pokyny pro bezpečné provádění chemických pokusů

Informace potřebné pro to, abyste mohli zde uvedené chemické pokusy úspěšně provést a současně nedošlo k nehodě, naleznete v této databázi e-BEDOX. Do ní jsme záměrně zařadili pouze ty pokusy a související laboratorní práce, které jsou nejčastěji využívány ve výukové praxi na různých typech škol, případně i při nejrůznějších mimoškolních edukačních aktivitách (např. chemické kroužky, příměstské tábory, chemické olympiády apod.). Pro každý chemický pokus jsou informace uvedeny ve strukturované formě. V úvodní části je přehledně uvedeno, pro jakou cílovou skupinu je daný pokus určen, k jakému výukovému celku se dané téma vztahuje, o jaký druh pokusu se jedná a jak je pokus časově náročný. Důležitou informací zde uvedenou je výčet možných nebezpečí, které při realizaci daného pokusu mohou vést ke zranění či nehodě, a to ať již z důvodu porušení bezpečnosti práce anebo v důsledku nežádoucích účinků používaných chemických látek. V další části jsou uvedeny pokyny pro praktické provedení pokusu zahrnující výčet nezbytného vybavení a pomůcek, srozumitelný pracovní postup a soupis chemikálií potřebných pro realizaci pokusu včetně jejich bezpečnostních listů. Třetí část se zaměřuje na pokyny pro bezpečné provedení pokusu, což zahrnuje nejen práci s použitými látkami, pomůckami a vybavením, ale také pro likvidaci odpadů. V poslední část pak najdete informace didaktické povahy, jako například vysvětlení podstaty pokusu, možnosti ověření správného výsledku a praktické souvislosti týkající se předmětného děje, jevu nebo tématu.

Všechny tyto informace si, prosím, pečlivě přečtěte dříve, než se pustíte do vlastní laboratorní práce!

I přes to, že všechny pokusy zahrnuté v této databázi byly evaluovány zkušenými odborníky a jejich pracovní postupy byly opakovaně ověřeny v reálných podmínkách, nelze zcela vyloučit možnost zranění přítomných osob nebo vznik nehody (požár, výbuch nebo únik látek do životního prostředí). Některé pokusy totiž mohou být nebezpečné nejen z důvodu náročnosti svého provedení či z důvodu nebezpečných vlastností použitých chemických látek, ale také z podstaty probíhajících chemických dějů a přeměn. Pro vyjádření nebezpečnosti každého pokusu je v databázi použit ukazatel míry rizika, který se může pohybovat mezi stupněm 1 (zanedbatelné riziko) a stupněm 5 (vysoké riziko). Pokusy označené stupněm rizika 1 a 2 mohou samostatně provádět žáci, zatímco pokusy označené stupněm rizika 3, 4 a 5 smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s obornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.). Ukazatel míry rizika je použit nejen v písemné části databáze (tj. v online rozhraní a v metodických listech pro jednotlivé pokusy), ale taktéž v přiložených videonávodech. Pro dosažení maximální možné bezpečnosti při provádění jednotlivých pokusů, je v databázi umístěna také záložka s informacemi o výstrahách a zakázaných činnostech. Jedná se o situace a okolnosti, kterým je nezbytné se při práci vyvarovat.

Upozornění

Videonávody

K jednotlivým chemickým pokusům jsou v databázi přiloženy také instruktážní materiály. Jedná se o profesionálně zpracovaný videozáznam daného pokusu, který byl za ideálních podmínek proveden erudovaným demonstrátorem. Nedílnou součástí filmové prezentace je i odborný komentář. V detailních pohledech pak filmy zachycují některé klíčové momenty prováděných pokusů či jejich efekty. Dříve než se pustíte do realizace vlastního pokusu, podívejte se nejprve na příslušný videonávod a věnujte mu stejnou pozornost, jako písemným pokynům pro daný pokus. Nespornou výhodou videonávodu je jeho názornost a možnost neomezeného opakování. Z tohoto důvodu lze filmy účelně využít i pro vlastní výuku. Některé pokusy, byť jsou velmi zajímavé a efektní, zkrátka není možné pro svou náročnost, zdlouhavost či nebezpečnost ve školní praxi vůbec provádět. A to ani jako pokusy demonstrační, které žákům předvádí výlučně učitel. V takových případech může přijít vhod právě prezentační pokus, který lze použít pro názorné vysvětlení řady chemických či fyzikálních dějů.